ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
11 มี.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
1049

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*********************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ และประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑๑ รูป/คน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ

สังกัด             ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

อาจารย์                              ๓๔๑๑๐๐๗       พระมหาศุภชัย  สุญาโณ/ลือคำหาร

อาจารย์                              ๓๔๑๑๐๑๓       พระมหาบุญยงค์  ปุญฺญญาโณ/พลสิงห์

ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                              ๐๒๒๑๐๑๙       พระมหายงยุทธ  ธีรธมฺโม/พลมั่น

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                              ๐๒๓๑๐๐๑       พระจาตุรงค์  อาจารสุโภ/ชูศรี

อาจารย์                              ๐๒๓๑๐๐๓       นายธนาธิป  ฮาดเนาลี

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

          อาจารย์                              ๐๓๓๑๐๑๘       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

          อาจารย์                              ๐๔๒๑๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

๒. กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา    

นักจัดการงานทั่วไป                  ๔๗๑๒๐๐๓      พระมหากัมพล  อตฺถปาโล/ชำนาญ

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

         นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๑๖๒๐๐๒      นายชัยณรงค์  ธรรมธีรภรณ์

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

         นักวิชาการการเงินและบัญชี         ๐๐๒๒๐๒๗      นางสาวจตุพร  แน่นอุดร

นักวิชาการพัสดุ                      ๐๐๒๒๐๒๑      นายอนุชา  ป้อมคำ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

นักวิชาการศึกษา                     ๐๐๓๒๐๓๑      พระมหาวัฒนา  โชติธมฺโม/โลสันตา

สำรอง

๑. พระมหาเทวา  ญาณทสฺสี/ทาศรี

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๘๓๒๐๐๑      นายนรินทร์  จันทำ

ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา

นักวิชาการศึกษา                     ๔๗๒๒๐๐๓      

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

         นิติกร                                 ๐๐๘๒๐๐๓      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่  ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

 • ๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)             จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                               จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                               จำนวน   ๑  ใบ
 • ๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทย                                               จำนวน   ๑  ฉบับ
 • ๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน          จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน          จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว  จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน          จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)            จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ
 • ๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ
  - ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8277 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  01 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  134
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  22 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  403
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  11 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  563
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๒ อัตรา
  21 เม.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  2196
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  811