ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
1038


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

**********************

         เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพย์ติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

๔.๑ ระดับ ปริญญาตรี                     จำนวน   ๒๐๐  บาท

๔.๒ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน   ๓๐๐  บาท

               ๕. วิธีการคัดเลือก

                     ๕.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                             (๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

                             (๒) ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

       ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้น ๆ

๕.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

       พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ  เชาวน์ปัญญา  ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

๖. เกณฑ์การตัดสิน

     ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

     ๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓

      การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.นิติกร เลขที่ ๐๐๘๒๐๐๓
(กบม ๖/๒๕๖๔_พฤ ๘ ก.ค. ๖๔)
กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านกฎหมาย
๓. มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ ๐๐๔๒๐๐๘
(กบม ๑/๒๕๖๕_พฤ ๑ ม.ค. ๖๕)
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๓.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขที่ ๐๐๔๒๐๑๒
(กบม ๑/๒๕๖๕_พฤ ๑ ม.ค. ๖๕)
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๔.นักวิชาการศึกษา
เลขที่ ๔๗๒๒๐๐๓
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕)
ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือครุศาสตร์
๓. มีผลการสอบ MCU-GET ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนน หรือผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔. มีประสบการณ์ในการทำงานและบริการได้ดี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๕.นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๓
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕)
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (โปรแกรมวิทยานิพนธ์)
๓. มีผลการสอบ MCU-GET ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนนหรือผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๖.นักวิชาการศึกษา
เลขที่ ๐๐๗๒๐๐๕
(กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕)
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (โปรแกรมวิทยานิพนธ์)
๓. เป็นเปรียญธรรม
๔. มีผลการสอบ MCU-GET ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คะแนนหรือผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งมีผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๕. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

               . กำหนดการดำเนินการ

ที่กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่
๑.รับสมัครสอบ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม๒๕๖๕

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL shorturl.at/lOX17 หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๓.สอบข้อเขียน๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๕.สอบสัมภาษณ์๒๙ สิงหาคม – ๕ กันยายน ๒๕๖๕ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖.ประกาศรายชื่อผู้สอบได้๙ กันยายน ๒๕๖๕๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๗.รับเอกสารรายงานตัว๑๒ กันยายน ๒๕๖๕กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
๘.รายงานตัว๑๕ กันยายน ๒๕๖๕กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

***หมายเหตุ*** โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

        ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

        โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๒     กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8625

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*ยื่นสมัคร Online ได้ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

*ดาวน์โหลด แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

*ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  26 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  18
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ๒ ตำแหน่ง
  19 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  259
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  17 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  240
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ประเภทวิชาการ
  14 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  159
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๗ ตำแหน่ง
  09 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  5940