ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
17 ส.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
410

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท วิชาการ

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๐๗๐๑๙พระมหาดวงทิพย์  ปริยตฺติธารี/บุญศรี
๒๐๒๒๐๘๐๔๖พระมหาพิษณุ  สญฺญเมโธ/สัญญขันธ์
๒๐๒๒๐๘๐๖๓พระมหาภราดร  ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์
๒๐๒๒๐๘๐๖๕พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ/ตุนิน

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๐๗๐๑๓นางสาววราพร  แสนสี
๒๐๒๒๐๗๐๑๔นายวิเชียร  ตุ้มทรัพย์
๒๐๒๒๐๗๐๑๗นายธวัชชัย  แพงอานนท์
๒๐๒๒๐๘๐๕๑นายธรรมรักษ์  วีระพงศ์
๒๐๒๒๐๘๐๕๒นายเสวก  นกอินทรีย์
๒๐๒๒๐๘๐๕๕นางสาวพจนีย์  อนุตโร
๒๐๒๒๐๘๐๕๖นางกฤษฎาพร  พริ้งกลาง
๒๐๒๒๐๘๐๕๗นายณัฐภพ  อุปะทุม
๒๐๒๒๐๘๐๕๙นายพิพัฒน์  แก้วใส
๒๐๒๒๐๘๐๖๙นายอนันต์  จันทร์เกตุ
๒๐๒๒๐๘๐๗๒นางสาวรวีวรรณ  วงค์เดชานันทร์
๒๐๒๒๐๘๐๗๓นางสาวสุธิกา  ไกรโภชน์
๒๐๒๒๐๘๐๗๖นางสาวศรีวรา  พุทธาโร
  

                ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อ แต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภท วิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๘๐๖๑นางกรรณิการ์  ขาวเงิน
๒๐๒๒๘๐๗๔ศาสตราจารย์เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๒๐๗๐๑๖พระมหาจักรกฤษ  กิตฺติญาณเมธี/แก้วเกิด
๒๐๒๒๐๗๐๔๔พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ/ศรียอด
๒๐๒๒๐๘๐๔๓นางสาวธัญหทัย  สุขสมพืช
๒๐๒๒๐๘๐๔๘พระมหาปฏิภาณ  สุปฏิภาณเมธี/สิงห์บุบผา
๒๐๒๒๐๘๐๔๙นายประดิสิษฐ์  ประคองสาย
๒๐๒๒๐๘๐๕๓นางสาวภัคชุดา  พูนสุวรรณ
๒๐๒๒๐๘๐๖๔นายปัณณ์  สุขสารี
๒๐๒๒๐๘๐๖๖พระมหาเกียรติพงษ์  อภิสิทฺโธ/จันทร์แก้ว
๒๐๒๒๐๘๐๗๑นางสาวนันท์นภัส  ศิลป์บูรณวาณิช
๒๐๒๒๐๘๐๗๗นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว

                ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ข้อกำหนดในการสอบ

ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8688

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  29 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  220
 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
  14 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  304
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  27 ส.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  331
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  856
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  728