ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
27 ส.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
331

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท  วิชาการ

****************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ รูป คือ

 สังกัด             ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์                    ๐๔๒๑๐๐๕       พระมหาภราดร  ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                    ๑๓๒๑๐๐๖       พระมหาดวงทิพย์  ปริยตฺติธารี/บุญศรี

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์                    ๐๒๓๑๐๑๒       พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ/ตุนิน


ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

**********************

 กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๙ รูป/คน คือ

 สังกัด         ตำแหน่ง                          เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

               นิติกร                             ๐๐๘๒๐๐๓      ๑. นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์

                                                                           ๒. นายเสวก นกอินทรี

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี            

               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๐๐๔๒๐๐๘      ๑. นายวิเชียร ตุ้มทรัพย์

                                                                             ๒. นายธวัชชัย แพงอานนท์

                                                                             ๓. นายณัฐภพ อุปะทุม

                                                                             ๔. นางสาวรวีวรรณ วงค์เดชานันทร์

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๐๐๔๒๐๑๒      ๑. นางสาววราพร แสนสี

                                                                               ๒. นางสาวพจนีย์ อนุตโร

ส่วนงานวิชาการ สถาบันภาษา

            นักวิชาการศึกษา                 ๔๗๒๒๐๐๓      นายพิพัฒน์  แก้วใส

กองวิเทศสัมพันธ์                  

           นักจัดการงานทั่วไป              ๐๐๗๒๐๐๓      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

           กวิชาการศึกษา                 ๐๐๗๒๐๐๕      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประเภท วิชาการ

*****************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๑ คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          บัณฑิตวิทยาลัย 

          อาจารย์          ๑๐๑๗๐๐๓       นางกรรณิการ์  ขาวเงิน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์          ๐๕๔๗๐๐๖       -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์           ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์           ๑๐๑๗๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัคร-

 

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

*****************

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๙ รูป/คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

          นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๑๗       ๑. นางสาวธัญหทัย  สุขสมพืช

                                                                                ๒. นายประดิสิษฐ์  ประคองสาย

สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๒๘๐๐๓       ๑. พระมหาจักรกฤษ กิตฺติญาณเมธี/แก้วเกิด

                                                                     ๒. นายปัณณ์  สุขสารี

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์      

นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๕๒๘๐๐๕       นางสาวนันท์นภัส  ศิลป์บูรณวาณิช

นักวิชาการศึกษา                            ๐๕๒๘๐๐๒       พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ/ศรียอด

สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๑๘๐๐๒       พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี/สิงห์บุบผา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๒       พระมหาเกียรติพงษ์  อภิสิทฺโธ/จันทร์แก้ว

สำนักงานตรวจสอบภายใน       

นักวิชาการตรวจสอบภายใน        ๐๑๑๘๐๐๑       นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัคร-

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

 นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัคร-

 

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วิชาความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

          ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทางกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และให้ท่านคอยติดตามประกาศ ณ เว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (www.central.mcu.ac.th)     

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8716

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  29 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  220
 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
  14 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
  304
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  17 ส.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  409
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  856
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ
  20 ก.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  728