www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
14 ก.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
746

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร และลูกจ้าง

************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ประเภท วิชาการ

        สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

        ๑. พระมหาภราดร  ภูริสฺสโร/สุวรรณรัตน์

        ๒. พระมหาดวงทิพย์  ปริยตฺติธารี/บุญศรี

        ๓. พระมหาดวงเด่น  ฐิตญาโณ/ตุนิน

ประเภท วิชาการ (ลูกจ้าง)

        สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

        ๑. นางกรรณิการ์  ขาวเงิน

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

        ๑. นายธรรมรักษ์  วีระพงศ์

        ๒. นายเสวก  นกอินทรีย์

        ๓. นายวิเชียร  ตุ้มทรัพย์

        ๔. นายธวัชชัย  แพงอานนท์

        ๕. นายณัฐภพ  อุปะทุม

        ๖. นางสาวรวีวรรณ  วงค์เดชานันทร์

        ๗. นางสาววราพร  แสนสี

        ๘. นางสาวพจนีย์  อนุตโร

        ๙. นายพิพัฒน์  แก้วใส

ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ลูกจ้าง)

        สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

        ๑. นางสาวธัญหทัย  สุขสมพืช

        ๒. นายประดิสิษฐ์  ประคองสาย

        ๓. นางสาวนันท์นภัส  ศิลป์บูรณวาณิช

        ๔. พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ/ศรียอด

         ๕. พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี/สิงห์บุบผา

        ๖. พระมหาเกียรติพงษ์  อภิสิทฺโธ/จันทร์แก้ว

        ๗. พระมหาจักรกฤษ กิตฺติญาณเมธี/แก้วเกิด

        ๘. นายปัณณ์  สุขสารี

        ๙. นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว

        ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกณฑ์การตัดสิน

         ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

        ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

        ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

         ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

         ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

         ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

*แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=8918

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๗ อัตรา
  22 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  481
 • ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
  21 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  200
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  30 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  3417
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  24 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  438
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  16 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  642