ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
17 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
457

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเภท  วิชาการ

********************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

กลุ่มตำแหน่ง ประเภท วิชาการ จำนวน ๑๐ รูป/คน คือ

          สังกัด             ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

          อาจารย์           ๐๓๓๑๐๐๗       พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี/ชรินทร์

          อาจารย์          ๐๓๓๑๐๑๘       พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม/การเพียร

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                   อาจารย์           ๐๓๔๑๐๐๑       นายวีระพงษ์ แพงคำฮัก

                   อาจารย์           ๐๓๔๑๐๐๒       นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

          อาจารย์           ๑๓๒๑๐๐๒       พระแสงเฮือง นรินฺโท/ปัญญา

          อาจารย์           ๑๓๒๑๐๐๗       นางสาวนาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

วิทยาลัยพระธรรมทูต

          อาจารย์           ๐๑๓๑๐๐๒       พระมหาประยูร โชติวโร/คำมา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

          อาจารย์           ๑๔๒๑๐๐๘       ๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์/อภิปุญฺโญ (ศิริรัตน์)

                                                        ๒. พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป/คำเคน

                                                        ๓. ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

                   นักวิจัย            ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

                  อาจารย์           ๐๔๓๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

                   อาจารย์          ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

                   อาจารย์          ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

เกณฑ์การตัดสิน             

          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

          ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

*แหล่งข่าว :  https://central.mcu.ac.th/?p=9479