ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
26 พ.ย. 65 | รับสมัครบุคลากร
529

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*****************************

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภท วิชาการ จำนวน ๗ รูป/คน ประกอบด้วย

สังกัด            ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

        อาจารย์                     ๐๓๓๑๐๐๗       พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี/ชรินทร์

        อาจารย์                    ๐๓๓๑๐๑๘       พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม/การเพียร

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

          อาจารย์                     ๐๓๔๑๐๐๑       นายวีระพงษ์ แพงคำฮัก

          อาจารย์                     ๐๓๔๑๐๐๒       นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

        อาจารย์                     ๑๓๒๑๐๐๗       นางสาวนาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

        อาจารย์                     ๑๓๒๑๐๐๒       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

วิทยาลัยพระธรรมทูต

        อาจารย์                     ๐๑๓๑๐๐๒       พระมหาประยูร โชติวโร/คำมา

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

          อาจารย์                     ๑๔๒๑๐๐๘       นางสุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

           นักวิจัย                      ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

           อาจารย์                     ๐๔๓๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

            อาจารย์                    ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

            อาจารย์                    ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)   จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)   จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)  จำนวน   ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   ๑  ฉบับ

๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน   ๑  ใบ

๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทย  จำนวน   ๑  ฉบับ

๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน   จำนวน   ๒   ฉบับ

     ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว   จำนวน   ๒   ฉบับ

     ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ

     ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)   จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ

      ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส   จำนวน   ๒   ฉบับ

หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

**แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=9509