ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันที่ 26 มกราคม 2566
16 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
175

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร

ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

*************************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

          สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ๑. พระมหานพพร ปุญฺญชโย (บุญญธรรม)

          ๒. นายสมบัติ  วงศ์กำแหง

          ๓. Ven.Ugyen Tshering

          ๔. นายณฐภัทร อ่ำพันธุ์

          ๕. พระอุดมบัณฑิต สุทฺธิญาณเมธี (สีไม้)

          ๖. ศาสตราจารย์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

          ๗. พระสุรชัย สุรชโย (หงส์ตระกูล)

          ๘. นายเผด็จ  จงสกุลศิริ

          ๙. นายสุทิศ สวัสดี

          ๑๐. นายรัตพีรพัฒน์  ทะมานนท์

          ๑๑. นางสาวณัชชา  อมราภรณ์

          ๑๒. นายสิทธิชัย ธารพล

          ๑๓. พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร (ศรีวิรัตน์)

          ๑๔. พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี (ศิริ)

          ๑๕. นางสาวอภัสราพร หงส์วิลัย

          ๑๖. พระครูปรีชากิจจาทร ปญฺญาธโร (ถนอมศักดิ์ จันทา)

          ๑๗. นายคณพศ ภูมิสิทธิ์

          ๑๘. พระวชิรวิชญ์  ฐิตวํโส (ภัทรเกียรตินันท์)

          ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นอารมณ์ จันทิมาชัยอมร

          เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

          ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

          ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

          ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

          ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

          ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

          ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
          

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

**แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=9573

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  253
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  187
 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในวันที่ 27 มกราคม 2566
  16 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  280
 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันที่ 27 มกราคม 2566
  16 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  130
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  20 ธ.ค. 65 | รับสมัครบุคลากร
  485