ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
395

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

****************************

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๑ รูป/คน ประกอบด้วย

กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๑ รูป/คน

สังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี

                   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๒๐๑๐       พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท (เสือสา)

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๑๒๒๐๑๒       นายนพดล สีทอง

สำรอง

นายภูวนัย ปริศนา

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๑๒๒๐๐๙       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

                   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๘๒๒๐๐๑       พระสมุห์ประสิทธิ์ วิชโย (แก่นชา)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี             

                   นักทรัพยากรบุคคล                  ๐๐๑๒๐๑๗       นายดอน สตาเจริญ

                   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๒๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

                   นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๐๒๒๐๐๙       พระพุทธพร พุทฺธวโร (ลพทองคำ)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

                    นักจัดการงานทั่วไป                  ๓๔๑๒๐๐๑       พระมหาพชรพล พชรเมโธ (พื้นบาท)

                   เจ้าหน้าที่ธุรการ                     ๓๔๑๓๐๐๑       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  สำนักงานอธิการบดี

                   นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๑๕๒๐๐๒       นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล

กองวิเทศสัมพันธ์                  

                   นักจัดการงานทั่วไป                  ๐๐๗๒๐๐๓       นายศิโรดม วชิรวราภรณ์

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๗๒๐๐๕       พระธนพล วรสีหพโล (วระสิงห์)

                   นักวิเทศสัมพันธ์                     ๐๐๗๒๐๑๗       นายธานินท์ เมียส

วิทยาลัยพระธรรมทูต 

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๑๓๒๐๐๒       พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท (เบ้าทอง)

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

                   นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๘๑๒๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

                   นิติกร                                ๐๐๑๒๐๑๘       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๒๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๔๑๒๐๐๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

                   นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๔๒๒๐๐๑       -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

 

               ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่     ๓๐      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

*รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ

๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ

๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)               จำนวน   ๑  ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   ๑  ฉบับ

๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว      จำนวน   ๑  ใบ

๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต    จำนวน   ๑  ฉบับ

๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน    จำนวน   ๒   ฉบับ

๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   ๒   ฉบับ

๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว จำนวน   ๒   ฉบับ

๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน จำนวน   ๒   ฉบับ

๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)   จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   ๒   ฉบับ

๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส  จำนวน   ๒   ฉบับ

**หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด  หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  288
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  331
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
  28 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  317
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา
  14 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  1047
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  551