ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา
14 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
1067

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

******************************

          เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดสัดส่วนอัตรากำลังตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ  ๗  ของประกาศนี้

 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ

      ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

      ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้

      ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

      ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

      ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

      ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ สติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

      ๓.๗ หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

      ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

              ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

              ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

๔.   ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

      ๔.๑ ระดับ ปริญญาโท                     จำนวน           ๓๐๐  บาท

      ๔.๒ ระดับ ปริญญาเอก                   จำนวน           ๔๐๐  บาท

๕.   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

        ๕.๑   ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

        ๕.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

                 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  

        ๕.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

                 พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

๖.   เกณฑ์ตัดสิน

      ๖.๑  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

      ๖.๒  การสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.   รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน  ดังนี้

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ อัตรา
ลำดับที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
­๑.นักวิจัย เลขที่ ๐๖๑๑๐๐๕ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕)สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
      – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา
      – ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า ๒ ปี
      – มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. ความสามารถ
      – มีทักษะในการอ่าน เขียน และโต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
      – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๒.อาจารย์ เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๒ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
     – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
     – มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
     – มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
๓. ความสามารถ
     - มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     - มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๓.อาจารย์ เลขที่ ๓๔๑๑๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    – มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
    – มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
๓. ความสามารถ
    – มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๔.อาจารย์ เลขที่ ๑๓๒๑๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕)วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา หรือสาขาที่สัมพันธ์จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง
๓. มีความสามารถบรรยายหรือสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
๔. มีผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ,งานวิจัย) ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๕. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกำหนด
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๕.อาจารย์ เลขที่ ๐๑๓๑๐๐๑ (กบม. ๑/๒๕๖๖_
อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖)
วิทยาลัยพระธรรมทูต๑. เป็นบรรพชิต
๒.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา หรือสาขาที่สัมพันธ์ จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง
๓. มีความสามารถบรรยายหรือสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
๔. มีผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ, งานวิจัย) ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตาม หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๕. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกำหนด
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๗. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น

 

 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๘ อัตรา
ลำดับที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓ (กบม. ๓/๖๒_พฤ ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิต อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา
๓. มีประสบการณ์
    (๑) ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
    (๒) ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรและชุมชน
๔. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอย่างดี
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
๗. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น
๘. สามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้
๒.อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๗๐๐๑ (กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา หรือสาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากสถาบันที่ราชการให้การรับรอง
๓. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๔. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด
๖. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๓.อาจารย์ เลขที่ ๐๓๓๗๐๑๐ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาบริหารการศึกษาหลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน บรรยายภาษาอังกฤษได้
๔. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี
๕. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ดี
๖. เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๗. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑
๔.อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๐ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๕.อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๗ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน สอน คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอน
ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๖.อาจารย์ เลขที่ ๐๓๔๗๐๒๘ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๓. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๗.อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๐๑๓ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง และผลงานทางวิชาการนี้ต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๔. สอบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๘.อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๓ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง และผลงานทางวิชาการนี้ต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
๔. สอบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๑๓ อัตรา
ลำดับที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๑๒๒๐๐๙ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕)

 

สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. ความสามารถ
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๒.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๘๑๒๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ ๓๐ มิ.ย. ๖๕)ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. ความสามารถ
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๓.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๕ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)กองกลาง สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
– มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. ความสามารถ
– มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๔.นิติกร เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๘ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชานิติศาสตร์
    – มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านนิติการ
๓. ความสามารถ
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๕.นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๓๒๐๒๐ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
    – เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. ความสามารถ
    – มีความรู้ความสามารถด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๖.เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ ๓๔๑๓๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๕_พ. ๗ ก.ย. ๖๕)โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. คุณวุฒิและประสบการณ์
    – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่จำกัดสาขาวิชา
    – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. ความสามารถ
    – มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๗.นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๔๑๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕)สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๘.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๔๒๒๐๐๑ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕)สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความรู้และทักษะงานด้านเลขานุการ งานพิธีการและ งานประชุม ด้านติดต่อประสานงาน และด้านการจัดการเอกสารงานธุรการ
๔. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. มีจิตอาสาและน้ำใจในการให้บริการ
๖. ความสามารถและทักษะ มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๙.นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๓๒๐๑๗ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖กองวิชาการ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๐.นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๓๒๐๐๘ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖กองวิชาการ๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๑.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๘๒๐๐๑ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖กองนิติการ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัด
สาขาวิชา
๓. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๒.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๒๐๐๑ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖บัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๓.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๗๓๒๐๐๕ (กบม. ๑/๒๕๖๖_อ. ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชากเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสายงาน
๓. มีความสามารถเขียนชุดคำสั่ง PHP และ MySQL ได้ดี
๔. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๙ อัตรา
ลำดับที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.นายช่างเทคนิค เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ ๑๑ พ.ย. ๖๔) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
 ๒.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑ (กบม ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) เงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์หรือด้านการเงินและบัญชี
๓. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๓.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๖๑๘๐๐๑ (กบม ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) เงินรายได้ของสถาบันภาษาส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศในระดับดี
๔. มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ งานพัสดุ
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๔.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๖๑๘๐๐๒ (กบม ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕) เงินรายได้ของสถาบันภาษาส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศในระดับดี
๔. มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเอกสาร งานการเงินหรืองานการบัญชี
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๕.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๓๔๘๐๐๕ (กบม
๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๖.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๓๔๘๐๐๖ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๗.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๓๔๘๐๐๗ (กบม ๘/๒๕๖๕_พ ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
๔. สามารถผลิตสื่อการสอนและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๕. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
๘.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๐๑๘๐๐๔ (กบม. ๑/๒๕๖๖ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขา
๓. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๙.นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๖๒๘๐๐๑ (กบม. ๑/๒๕๖๖ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๖) เงินรายได้ของสถาบันภาษาสถาบันภาษา๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

               ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่กิจกรรมวัน เดือน ปีสถานที่
๑.รับสมัครสอบ๙ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ยื่นใบสมัคร online ที่ URL

https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code

ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๓.สอบข้อเขียน๒–๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์๗ มีนาคม ๒๕๖๖๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๕.สอบสัมภาษณ์๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๖.ประกาศรายชื่อผู้สอบได้๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๗.รายงานตัว๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

          ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

          โดยที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสถานการณ์และมาตรการทางสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐและมหาวิทยาลัย โดยจะประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกและกำหนดการอื่น ๆ ในภายหลังผ่านเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  https://central.mcu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

*หมายเหตุ

 • ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการโอนเงิน
 • กรุณาเช็คอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น)
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

**ดาวน์โหลดเอกสาร

***แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=9591

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  311
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  345
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
  28 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  330
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  560
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  398