ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
28 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
330

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

**********************

            ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ประจำ และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๔พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท/ปัญญา
๒๐๒๓๐๒๐๑๗แม่ชีนฤมล จิวัฒนาสุข
๒๐๒๓๐๒๐๔๕พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทฺธิเมธี/บุญกิจ
 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๑นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย
๒๐๒๓๐๒๐๓๑พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก/สำเภา
๒๐๒๓๐๒๐๓๘ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรณิช วสุรัตน์
๒๐๒๓๐๒๐๔๓ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย สติมั่น
๒๐๒๓๐๒๐๔๔พระมหาสมชาย มะลิซ้อน
๒๐๒๓๐๒๐๔๙Mrs.Mithila Chowdhury

                    
          ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๓นางสาวกาญจนา บุญเรือง
๒๐๒๓๐๒๐๐๖นางสาวภัคนิจ พิมพา
๒๐๒๓๐๒๐๐๘พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๒๐๑๒นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์
๒๐๒๓๐๒๐๑๔พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
๒๐๒๓๐๒๐๑๖พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร/เหลืองทองเปลว
๒๐๒๓๐๒๐๑๘พระวรราช วรญฺญู/พูนผล
๒๐๒๓๐๒๐๒๐นายวิศรุต จิมานัง
๒๐๒๓๐๒๐๒๑พระดนัย ญาณธีโร/สว่างโคตร์
๒๐๒๓๐๒๐๒๒พระชวนา ชยานนฺโท/ภูสิลิตร์
๒๐๒๓๐๒๐๒๓พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม/กุนากุล
๒๐๒๓๐๒๐๒๔พระมหาทรงชัย วิชยเภรี/ศิริ
๒๐๒๓๐๒๐๒๕นายไกรษร ราชนิจ
๒๐๒๓๐๒๐๒๖นางสาวไอลดา กรรฐโรจน์
๒๐๒๓๐๒๐๓๐พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม/อุปชัย
๒๐๒๓๐๒๐๓๒พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี/ธีรวุฒิธรรมกุล
๒๐๒๓๐๒๐๓๔นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข
๒๐๒๓๐๒๐๓๕นายสำรวย ศรนุวัตร์
๒๐๒๓๐๒๐๔๑นางสาววรากานต์ การะกัน
๒๐๒๓๐๒๐๔๗พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ
๒๐๒๓๐๒๐๕๑พระจตุรภัทร โกวิโท/แสงอะโน
๒๐๒๓๐๒๐๕๓นางสาวอุมาพร ชำนาญเท
๒๐๒๓๐๒๐๕๔นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก
๒๐๒๓๐๒๐๕๘นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๒๐๐๒Ven. Chanthaphone Keomany
๒๐๒๓๐๒๐๐๗Ven. Souvan Thavone
๒๐๒๓๐๒๐๑๕พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข
๒๐๒๓๐๒๐๒๘นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี
๒๐๒๓๐๒๐๒๙นายภิพบ เทพโอภาษ
๒๐๒๓๐๒๐๓๙พระเอกภพ กิตฺติสมฺปนฺโน/สิมวงษ์
๒๐๒๓๐๒๐๔๐นางสาวสุกัญญา ท้าวเมืองใจ

               
          ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ข้อกำหนดในการสอบ
          
ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
           ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)
                ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด
                ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
          ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ
               ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ
                ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
                ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
                ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
                ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา
                ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

          เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงาสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร

**แหล่งข่าว :  https://central.mcu.ac.th/?p=9623

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  310
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  344
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา
  14 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  1066
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  557
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  398