ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
695

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*********************

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ

กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ รูป/คน คือ

สังกัด             ตำแหน่ง                   เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

          วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อาจารย์                    ๑๓๒๑๐๐๒       แม่ชีนฤมล จิวัฒนาสุข

         วิทยาลัยพระธรรมทูต

อาจารย์                    ๐๑๓๑๐๐๑       พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท/ปัญญา

          สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

นักวิจัย                     ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

                    อาจารย์                    ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

                    อาจารย์                    ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง

กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๖ รูป/คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง         เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

    อาจารย์           ๑๐๑๗๐๐๑       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย สติมั่น

    อาจารย์          ๑๐๑๑๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

    อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๐       ๑. นางสาวศิริประภา แก้วบุญใส  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรณิช วสุรัตน์

    อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๘       พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก/สำเภา

    อาจารย์          ๐๓๔๗๐๒๗       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

    อาจารย์           ๐๕๒๗๐๑๓       พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ/มะลิซ้อน

    อาจารย์           ๐๕๒๑๐๒๓        Mrs.Mithila Chowdhury

หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

    อาจารย์           ๐๓๓๗๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ

กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๒๐ รูป/คน คือ

 สังกัด         ตำแหน่ง                          เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

         สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี

    นักวิชาการศึกษา    ๐๑๒๒๐๐๙      ๑. พระครูใบฎีการัชพล ปภสฺสโร (เหลืองทองเปลว)  ๒. พระดนัย ญาณธีโร/สว่างโคตร์ ๓. พระชวนา ชยานนฺโท/ภูสิลิตร์

       ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

    นักจัดการงานทั่วไป              ๐๘๑๒๐๐๑      พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ

       กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

    นิติกร                             ๐๐๑๒๐๑๘      ๑. นางสาววรากานต์ การะกัน ๒. นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์

    นักจัดการงานทั่วไป       ๐๐๘๒๐๐๑      ๑. นางสาวกาญจนา บุญเรือง  ๒. นายวิศรุต จิมานัง  ๓. นายไกรษร ราชนิจ  ๔. นายวุฒิศักดิ์ บุญมาก

       สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

    นักวิชาการศึกษา                 ๐๐๓๒๐๒๐      พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม/กุนากุล

       โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

     เจ้าหน้าที่ธุรการ                  ๓๔๑๓๐๐๑      พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี (ธีรวุฒิธรรมกุล)

       สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

    นักจัดการงานทั่วไป              ๑๔๒๒๐๐๑      ๑. พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์   ๒. พระวรราช วรญฺญู/พูนผล

       กองวิชาการ

     นักวิชาการศึกษา                  ๐๐๓๒๐๑๗      นางสาวภัคนิจ พิมพา

     นักวิชาการศึกษา                 ๐๐๓๒๐๐๘      พระมหาทรงชัย วิชยเภรี/ศิริ

        บัณฑิตวิทยาลัย

     นักจัดการงานทั่วไป              ๐๑๑๒๐๐๑      พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม/อุปชัย

        ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

      นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ๐๗๓๒๐๐๕     ๑. นายอดินันท์ สุวรรณรัตน์  ๒. นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข  ๓. นายสำรวย ศรนุวัตร์

       สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

      นักวิชาการศึกษา                 ๐๔๑๒๐๐๒      -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี             

      นักจัดการงานทั่วไป              ๐๐๒๒๐๐๕      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๔ รูป/คน คือ

สังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       สถาบันภาษา

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๑       Ven. Chanthaphone Keomany

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๒       ๑. Ven. Souvan Thavone  ๒. พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๒๘๐๐๑       นางสาวสุกัญญา ท้าวเมืองใจ

       กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

    นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

       ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

       ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๖       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๗       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   

    นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๑๘๐๐๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

          เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

         ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

          ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

          ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

          ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

          ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

          ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

*ดาวน์โหลดเอกสาร

**แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=9633

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  01 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  22 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  368
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  11 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  530
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๒ อัตรา
  21 เม.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  2048
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  796