ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
373

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*********************

ㅤㅤㅤㅤอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร  และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ รวมจำนวน ๑๑ รูป/คน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ รูป/คน

ㅤㅤสังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ㅤㅤวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๑๓๒๑๐๐๒       แม่ชีนฤมล จิวัฒนาสุข

ㅤㅤวิทยาลัยพระธรรมทูต

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๑๓๑๐๐๑       พระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท/ปัญญา

ㅤㅤสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักวิจัย                              ๐๖๑๑๐๐๕       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ㅤㅤภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๕๓๑๐๐๒       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

                    อาจารย์                              ๓๔๑๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๙ รูป/คน

ㅤㅤสังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ㅤㅤสำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานอธิการบดี     

                   นักวิชาการศึกษา                    ๐๑๒๒๐๐๙       พระดนัย ญาณธีโร/สว่างโคตร์

ㅤㅤส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๘๑๒๐๐๑       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ㅤㅤกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ㅤㅤㅤㅤ นิติกร                                ๐๐๑๒๐๑๘       นางสาววรากานต์ การะกัน

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป           ๐๐๘๒๐๐๑       นางสาวกาญจนา บุญเรือง

ㅤㅤสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๒๐       พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม/กุนากุล

ㅤㅤโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

ㅤㅤㅤㅤเจ้าหน้าที่ธุรการ                    ๓๔๑๓๐๐๑       พระมหาศิริศักดิ์ สาสนเมธี (ธีรวุฒิธรรมกุล)

ㅤㅤสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๔๒๒๐๐๑       พระวรราช วรญฺญู/พูนผล

ㅤㅤกองวิชาการ

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๑๗       นางสาวภัคนิจ พิมพา

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๐๘       พระมหาทรงชัย วิชยเภรี/ศิริ

ㅤㅤบัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๒๐๐๑       พระมหาธนวุฒิ โชติธมฺโม/อุปชัย

ㅤㅤส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๐๗๓๒๐๐๕       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ㅤㅤสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

ㅤㅤㅤㅤนักวิชาการศึกษา                    ๐๔๑๒๐๐๒       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ㅤㅤกองกลาง สำนักงานอธิการบดี             

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๒๒๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง รวมจำนวน ๗ รูป/คน ประกอบด้วย

ก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๔ รูป/คน

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ㅤㅤหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๑๐๑๗๐๐๑                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย สติมั่น

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๑๐๑๑๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๓๔๗๐๒๐                 นางสาวศิริประภา แก้วบุญใสย

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๓๔๗๐๒๘                 พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก/สำเภา

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                             ๐๓๔๗๐๒๗                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๕๒๗๐๑๓                 พระมหาสมชาย ขนฺติสรโณ/มะลิซ้อน

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๕๒๑๐๒๓                    -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ㅤㅤหลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤอาจารย์                              ๐๓๓๗๐๑๐                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๓ รูป/คน

ㅤㅤสังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ㅤㅤสถาบันภาษา

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๑                 Ven. Chanthaphone Keomany

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๑๘๐๐๒                 พระสวณัฐกร ฐิตปรกฺกโม/แสนสุข

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๖๒๘๐๐๑                 นางสาวสุกัญญา ท้าวเมืองใจ

ㅤㅤกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ㅤㅤㅤㅤนายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๔๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๖                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๔๘๐๐๗                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ㅤㅤกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   

ㅤㅤㅤㅤนักจัดการงานทั่วไป                 ๐๐๑๘๐๐๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ㅤㅤㅤㅤให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่     ๑๓          มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ดาวน์โหลดเอกสาร

**แหล่งข่าว :  https://central.mcu.ac.th/?p=9645

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  07 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  373
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
  28 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  357
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓๕ อัตรา
  14 ก.พ. 66 | รับสมัครบุคลากร
  1101
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  579
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
  30 ม.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  404