ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
11 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
588


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

*************************

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าประจำ และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๑๑นายศราวุฒิ จำวัน
๒๐๒๓๐๔๐๒๐นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน
๒๐๒๓๐๕๐๓๓พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน โสลา)
๒๐๒๓๐๕๐๔๒พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำประเสริฐ)
๒๐๒๓๐๕๐๔๕นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
๒๐๒๓๐๕๐๕๖พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส/ตุ่นคำน้อย
 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๐๗พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ/คิดอ่าน
๒๐๒๓๐๔๐๑๕นายสมบัติ วงศ์กำแหง
๒๐๒๓๐๔๐๒๓พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม/โลสันตา
๒๐๒๓๐๔๐๒๖นายกิตติ์ ขวัญนาค
๒๐๒๓๐๕๐๔๙นางสาวนฐนกร ธงพุทธามนท์
๒๐๒๓๐๕๐๕๑นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน
๒๐๒๓๐๕๐๕๘นางสาวสุวรา นาคยศ

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๐๑พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
๒๐๒๓๐๔๐๐๖นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ
๒๐๒๓๐๔๐๐๙พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๔๐๑๐พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา
๒๐๒๓๐๔๐๑๒พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์
๒๐๒๓๐๔๐๑๔นางสาวอังคณา สำราญรื่น
๒๐๒๓๐๔๐๑๖พระครูธรรมบาลพิจิตร/ยอยอด
๒๐๒๓๐๔๐๑๗นายศราวุฒิ สิงห์เดช
๒๐๒๓๐๔๐๑๘นายชรินทร์ พุ่มพวง
๒๐๒๓๐๔๐๒๑พระชยุต ชยากโร/เข็มพะมัย
๒๐๒๓๐๔๐๒๒นายลิขิต บุญละคร
๒๐๒๓๐๔๐๒๘นายกิตติ นงนุช
๒๐๒๓๐๕๐๒๕นายวิรสิชญ์ ภักดี
๒๐๒๓๐๕๐๒๗นายภูวนัย ปริศนา
๒๐๒๓๐๕๐๒๘นางสาวพรชิตา หนองถนัน
๒๐๒๓๐๕๐๓๐นายสมหมาย จรลำโกน
๒๐๒๓๐๕๐๓๑นายไกรษร ราชนิจ
๒๐๒๓๐๕๐๓๒พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร
๒๐๒๓๐๕๐๓๔พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ, ผศ.
๒๐๒๓๐๕๐๔๓นางสาวเบญจวรรณ สะอาด
๒๐๒๓๐๕๐๕๐พระมหาวรไกร ภูริญาโณ/กุญชนะรงค์
๒๐๒๓๐๕๐๕๒นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
๒๐๒๓๐๕๐๕๔นายธราธิป วรสายัณห์
๒๐๒๓๐๕๐๖๑นางสาวสมคิด เหมือนทอง
๒๐๒๓๐๕๐๖๓นางสาวทัศนีย์ อะโรคา
๒๐๒๓๐๕๐๖๘พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศี
๒๐๒๓๐๕๐๗๒นายสมภพ หงส์ทอง
๒๐๒๓๐๕๐๗๓นางสาวราตรี รัตนโสภา
๒๐๒๓๐๕๐๗๔นางสาวพิชญ์สิณี สีโนนทอง
๒๐๒๓๐๕๐๗๖นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา
๒๐๒๓๐๕๐๗๗นายวสันต์ ใจใหญ่
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๔๐๑๓นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา
๒๐๒๓๐๔๐๒๔พระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน/ธัญญโชติหิรัญกุล
๒๐๒๓๐๔๐๒๗นายชนันท์พิภัช ธนภัทร์ภักดีกุล
๒๐๒๓๐๕๐๑๑นายเกรียงไกร บุปผามาลา
๒๐๒๓๐๕๐๒๖พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง
๒๐๒๓๐๕๐๓๕นายถิรวัฒน์ บรรณามล
๒๐๒๓๐๕๐๓๖นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี
๒๐๒๓๐๕๐๓๘พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ
๒๐๒๓๐๕๐๔๑พระสมพร ปสนฺโน/หลังแก้ว
๒๐๒๓๐๕๐๔๔พระณัฐพล ณฏฺฐพโล/สราญรมย์
๒๐๒๓๐๕๐๔๖พระพรหมมินทร์  กนฺตวณฺโณ/ศรีมูล
๒๐๒๓๐๕๐๔๘นายธเนศ ทองอ้ม
๒๐๒๓๐๕๐๖๒พระคุณากร ปิยจาโร/กุลวงษ์
๒๐๒๓๐๕๐๗๘นางสาวชลิตา อ่อนคำหล้า
๒๐๒๓๐๕๐๘๐นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน

ᅠᅠᅠᅠขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ᅠᅠᅠᅠข้อกำหนดในการสอบ

ᅠᅠᅠᅠผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

ᅠᅠᅠᅠ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

ᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ᅠᅠᅠᅠ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

ᅠᅠᅠᅠᅠ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

ᅠᅠᅠᅠᅠ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

ᅠᅠᅠᅠᅠ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

ᅠᅠᅠᅠᅠ

***ดาวน์โหลดเอกสาร***

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  08 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  132
 • ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  01 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  164
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  22 พ.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  435
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๒ อัตรา
  21 เม.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  2425
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
  13 มี.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  827