www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
01 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
504

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร

********************

ᅠᅠᅠᅠตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ คณาจารย์ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
ᅠᅠᅠᅠ– ประเภท คณาจารย์ประจำ สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑. นายศราวุฒิ จำวัน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นางมีนา ทนคง ฮามิลตัน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๓. พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำประเสริฐ)
ᅠᅠᅠᅠᅠ๔. พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส/ตุ่นคำน้อย
ᅠᅠᅠᅠᅠ๕. นายเสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
ᅠᅠᅠᅠᅠ๖. พระครูธีรศาสน์ไพศาล (ไพสน โสลา)
ᅠᅠᅠᅠ- ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑. พระมหาวัฒนา โชติธมฺโม/โลสันตา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นางสาวสุวรา นาคยศ
ᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นายสมบัติ วงศ์กำแหง
ᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นางสาวนฐนกร ธงพุทธามนท์
ᅠᅠᅠᅠᅠ๕. นางสาวกนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๖. พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ/คิดอ่าน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๗. นายกิตติ์ ขวัญนาค
ᅠᅠᅠᅠ- ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑. นายชรินทร์ พุ่มพวง
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๓. พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
ᅠᅠᅠᅠᅠ๔. พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๕. พระมหาวรไกร ภูริญาโณ/กุญชนะรงค์
ᅠᅠᅠᅠᅠ๖. พระธัชฑล รกฺขิโต/อัตรัง
ᅠᅠᅠᅠᅠ๗. นางสาวพรชิตา หนองถนัน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๘. นางสาวราตรี รัตนโสภา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๙. พระสมพร อนาลโย/สะอิ้งรัมย์
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๐. พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๑. พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๒. นางสาวจิรารัตน์ พิมพ์ประเสริฐ
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๓. พระชยุต ชยากโร/เข็มพะมัย
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๔. นายสมหมาย จรลำโกน
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๕. นายวสันต์ ใจใหญ่
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๖. นายภูวนัย ปริศนา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๗. นายธราธิป วรสายัณห์
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๘. นายไกรษร ราชนิจ
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๙. นางสาวทัศนีย์ อะโรคา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒๐. นายลิขิต บุญละคร
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒๑. นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒๒. นางสาวเบญจวรรณ สะอาด
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒๓. นางสาวสมคิด เหมือนทอง
ᅠᅠᅠᅠ- ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง สอบสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑. นายกันเตยภัทร สีวงค์ดี
ᅠᅠᅠᅠᅠ๒. พระธนภูมิ สมจิตฺโต/มะโนนันทิ
ᅠᅠᅠᅠᅠ๓. นายเกรียงไกร บุปผามาลา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๔. นายเฉลิมชัย แก้วกัณหา
ᅠᅠᅠᅠᅠ๕. นายถิรวัฒน์ บรรณามล
ᅠᅠᅠᅠᅠ๖. พระสมพร ปสนฺโน/หลังแก้ว
ᅠᅠᅠᅠᅠ๗. นายธเนศ ทองอ้ม
ᅠᅠᅠᅠᅠ๘. พระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน/ธัญญโชติหิรัญกุล
ᅠᅠᅠᅠᅠ๙. พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง
ᅠᅠᅠᅠᅠ๑๐. พระคุณากร ปิยจาโร/กุลวงษ์

เกณฑ์การตัดสิน
ᅠᅠᅠᅠผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละวิชา คือวิชาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠ๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ บรรพชิต ให้ห่มดอง รัดอก สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ᅠᅠᅠᅠ๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

ᅠᅠᅠᅠ๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สอบโดยเคร่งครัด

ᅠᅠᅠᅠ๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

ᅠᅠᅠᅠ๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยูู่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠᅠ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)
ผู้อำนวยการกองกลาง

***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ***

*แหล่งข่าว https://central.mcu.ac.th/?p=9878

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  03 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  139
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  26 ส.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  753
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  08 ส.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  864
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  31 ก.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  756
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐๘ อัตรา
  22 ก.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  18901