www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
31 ก.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
756

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*******************************

ᅟᅟᅟᅟตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ประเภท คณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๑พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร/ปุกคำ
๒๐๒๓๐๗๐๐๔พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี/พันธ์ศรี
๒๐๒๓๐๗๐๑๙พระครูสังฆวิสุทธิคุณ พุทฺธสโร/เมืองทอง
๒๐๒๓๐๗๐๓๒พระไพศาล จนฺทธมฺโม/วงศ์ภูงา
๒๐๒๓๐๗๐๔๒พระปลัดประพจน์ สุปภาโต/อยู่สำราญ
๒๐๒๓๐๗๐๘๖นางสาวสุดธิดา พาดฤทธิ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๔นายโชคชัย มันตานุรักษ์
๒๐๒๓๐๗๑๑๔นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์
๒๐๒๓๐๗๑๑๗พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ/สังข์ทอง
 • ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง

เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๖พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส/แผลงปาน
๒๐๒๓๐๗๐๑๐พระครูโสภณปริยัติกิจ นิกฺกสาโว/พงศตุ้ย
๒๐๒๓๐๗๐๑๑พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร/แผ่นทอง
๒๐๒๓๐๗๐๑๒พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ/ธรรมวัฒน์ศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๒๔พระสุภกิจ สุปญฺโญ/ธำรงค์ธนกิจ
๒๐๒๓๐๗๐๒๘นายสุริยา บุญยะรังค์
๒๐๒๓๐๗๐๓๑นางสาวปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว
๒๐๒๓๐๗๐๓๓นายสังเวียน สาผาง
๒๐๒๓๐๗๐๓๕พระศรัณยู สิริเมโธ/หมื่นอ้าย
๒๐๒๓๐๗๐๓๖นายกำพล ศรีโท
๒๐๒๓๐๗๐๕๑พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ/นำประเสริฐ
๒๐๒๓๐๗๐๖๓พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย
๒๐๒๓๐๗๐๗๑นางกัญญาพร สุทธิพันธ์
๒๐๒๓๐๗๐๗๒พระสมุห์ตนุภัทร จินฺตามโย/รุ่งเรืองดี
๒๐๒๓๐๗๐๗๓นายธนกร ดรกมลกานต์
๒๐๒๓๐๗๐๘๒นายสุนทร สุวรรณพร
๒๐๒๓๐๗๐๘๗พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน/วงษ์ขันธ์
๒๐๒๓๐๗๐๘๘พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต/นกทอง
๒๐๒๓๐๗๐๘๙นายกชภัทร์ สงวนเครือ
๒๐๒๓๐๗๐๙๕นายสิรภพ สวนดง
๒๐๒๓๐๗๑๐๖นายชนกันต์ ปัญญาวัธนสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๒๓
แม่ชีกนกวรรณ ปรีดิ์เปรม
๒๐๒๓๐๗๑๒๐พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร

 • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๒นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์
๒๐๒๓๐๗๐๐๙นายกมลลักษ์ ศรีวิรัตน์
๒๐๒๓๐๗๐๑๕นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอก
๒๐๒๓๐๗๐๑๗นางสาวณัฐธินันท์ เดชกุลรัมย์
๒๐๒๓๐๗๐๑๘นายวิทวัฒน์ สุขมาก
๒๐๒๓๐๗๐๒๐นางสาวนิชาภา แก้วขาว
๒๐๒๓๐๗๐๒๑นางสาวณฐยา ราชสมบัติ
๒๐๒๓๐๗๐๒๖นายธนาธิป ชรินทร์
๒๐๒๓๐๗๐๓๐พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ/ฤทธิ์กระจ่าง
๒๐๒๓๐๗๐๓๔นางสาวธนัฏฐ์พิมล รัตนวงค์
๒๐๒๓๐๗๐๓๘นางสาวนิลญา เที่ยงธรรม
๒๐๒๓๐๗๐๔๕นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี
๒๐๒๓๐๗๐๔๖นางสาวพจนีย์ อนุตโร
๒๐๒๓๐๗๐๔๘พระมหาดุริยะ กิตฺติสาโร/สังโยฆะ
๒๐๒๓๐๗๐๕๖นายธีรภัทร หงษ์ทอง
๒๐๒๓๐๗๐๕๘นายศุภสิทธิ์ คงทน
๒๐๒๓๐๗๐๗๐พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ
๒๐๒๓๐๗๐๗๔นางสาวภาวิณี เวทวัฒนาพิบูล
๒๐๒๓๐๗๐๗๕นายวสันต์ ใจใหญ่
๒๐๒๓๐๗๐๙๐นายสุตถิพัฒน์ ยิ้มพร
๒๐๒๓๐๗๐๙๑นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข
๒๐๒๓๐๗๐๙๒พระบุญญฤทธิ์ ภทฺทจารี/ชูราศรี
๒๐๒๓๐๗๐๙๖นายชาญชัย ศรีแพทย์
๒๐๒๓๐๗๑๐๑นางสาวจิราพร อรรถารส
๒๐๒๓๐๗๐๕๗
นางสาวพรพรรณ คะหาญ
 • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๐๗๐๐๓พระทัศพงษ์ ฐานวุโธ/ลัดดากุล
๒๐๒๓๐๗๐๑๖นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่
๒๐๒๓๐๗๐๒๕นายอดิศร ภูแผลงทอง
๒๐๒๓๐๗๐๒๙พระใบฎีกาคณิน สุวณฺโณ/เร่งทอง
๒๐๒๓๐๗๐๓๙นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์
๒๐๒๓๐๗๐๔๐พระเทวพงศ์พันธ์ ตนฺติปาโล/ถนอมจิตร
๒๐๒๓๐๗๐๔๑พระมหานพไกร จิตฺตทนฺโต/ยศศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๔๓นางสาววรรณทนี สุวรรณจิรไพศาล
๒๐๒๓๐๗๐๔๔พระมหาสมัคร อติภทฺโท/นาซิน
๒๐๒๓๐๗๐๔๙พระมหาธวัชชัย อคฺคโชโต/ยศศิริ
๒๐๒๓๐๗๐๕๒นายอิทธิพัทธ์ บัวทัน
๒๐๒๓๐๗๐๕๓นายศิวดล อมาตยกุล
๒๐๒๓๐๗๐๕๕นายกิติพัธ คำสุข
๒๐๒๓๐๗๐๕๙นางสาววนิดา เจือจันทร์
๒๐๒๓๐๗๐๖๐พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์
๒๐๒๓๐๗๐๖๑นางสาวสายจันทร์ เข็มทอง
๒๐๒๓๐๗๐๖๒นายบดินทร์ พาสุพรรณ์
๒๐๒๓๐๗๐๖๔นางสาวสุทธิดา สิทธิโชติ
๒๐๒๓๐๗๐๖๖นายภานุพงษ์ โต่นวุธ
๒๐๒๓๐๗๐๖๘นางสาวปิติญา วิเศษนคร
๒๐๒๓๐๗๐๗๖นางสาวกัญญภา เฟื่องสุข
๒๐๒๓๐๗๐๗๗พระแสงเพชร กิตฺติสาโร/กันทะวง
๒๐๒๓๐๗๐๗๘นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย
๒๐๒๓๐๗๐๗๙นายวิรสิชญ์ ภักดี
๒๐๒๓๐๗๐๘๐นางสาวจีรินันท์ เพชรศรีธนัส
๒๐๒๓๐๗๐๘๑นางสาวเบญจมาภรณ์ เขตชมภู
๒๐๒๓๐๗๐๘๓พระภูงาม อนุตฺตโร/ลาเสน
๒๐๒๓๐๗๐๘๔พระวิทยา ญาณเวที/ขนชัยภูมิ
๒๐๒๓๐๗๐๘๕พระมหาชนกานต์ สิริปญฺโญ/กิ่งก้าน
๒๐๒๓๐๗๐๙๓นางสาวสาริณี ไทรสังขสิริพงศ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๗นางสาวเอวารินทร์ จุลประเสริฐศักดิ์
๒๐๒๓๐๗๐๙๙นายสิรวัทน์ ศรีคะชา
๒๐๒๓๐๗๑๐๐นางสาวพิมพ์ลภัส ไทยวิจารณ์
๒๐๒๓๐๗๑๐๒นางสาวสโรชา จันทะสอน
๒๐๒๓๐๗๑๐๔พระธีรพงษ์ เตชพโล/สีพูน
๒๐๒๓๐๗๑๑๐นายไตรนิกส์ วรรณพิรุณ
๒๐๒๓๐๗๑๑๒นางสาวปราณี ศุภชล
๒๐๒๓๐๗๑๑๕พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา

ᅟᅟᅟᅟขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน

 • ประเภท คณาจารย์ประจำและคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ᅟᅟᅟᅟข้อกำหนดในการสอบ

ᅟᅟᅟᅟผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

                ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)

                     ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด

                     ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

                ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ

                     ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ

                     ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

                     ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

                     ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

                     ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

                     ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ᅟᅟᅟᅟเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅟᅟᅟᅟ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง

***ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ***

*แหล่งข่าวhttps://central.mcu.ac.th/?p=10007

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  03 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  129
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  26 ส.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  752
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  08 ส.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  864
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐๘ อัตรา
  22 ก.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  18887
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  08 มิ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  1127