www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
03 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
1334

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย


ᅠᅠᅠᅠเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่  ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

    ๑. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
        ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๗ ของประกาศนี้

     ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สอบ
ᅠᅠᅠ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
ᅠᅠᅠ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบตามความในข้อ ๗ ของประกาศนี้
ᅠᅠᅠ๒.๓ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด
ᅠᅠᅠ๒.๔ ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีของมหาวิทยาลัยได้ดี
ᅠᅠᅠ๒.๕ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่
ᅠᅠᅠᅠ- อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
ᅠᅠᅠᅠ- อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
ᅠᅠᅠᅠ-  อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

    ๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

ᅠᅠᅠ๓.๑ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สมัครวุฒิปริญญาโท ให้นำวุฒิปริญญาตรี มาประกอบด้วย)

ᅠᅠᅠ๓.๒ หนังสือสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠ๓.๓ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠ๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ภาพสีหน้าตรง

ᅠᅠᅠ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ᅠᅠᅠ๓.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเห็นของแพทย์ หรือตามความในข้อ ๑๔ (๘) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกไม่เกิน ๓๐ วัน

ᅠᅠᅠ๓.๗ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ᅠᅠᅠ๓.๘ หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุในข้อ ๗ ของประกาศนี้

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ MCU-GET ไม่ต่ำกว่า ๒๒๐ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ TOEFL Paper Based ไม่ต่ำกว่า ๓๖๗ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ TOEFL Computer Based ไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ TOEFL Internet Based ไม่ต่ำกว่า ๖๖ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๕.๐ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๔๕ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๖๖ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ- ผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน

ᅠᅠᅠᅠ*หมายเหตุ - ผลรับรองไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ᅠᅠᅠ๓.๙ หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

ᅠᅠᅠ๓.๑๐ แบบ บค. ๐๑ ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

ᅠᅠᅠ๓.๑๑ แบบ บค. ๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ᅠᅠᅠ**หมายเหตุ - โหลด แบบ บค.๐๑ และ แบบ บค.๐๒ ได้ที่ www.central.mcu.ac.th (เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร บค)
ᅠᅠᅠᅠ   ᅠᅠᅠ- ให้แนบไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ .PDF และไฟล์ .JPG เท่านั้น

    ๔. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ᅠᅠᅠ๔.๑ ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน ๑๐๐ บาท

ᅠᅠᅠ๔.๒ ระดับ ปริญญาตรี   จำนวน ๒๐๐ บาท

ᅠᅠᅠ๔.๓ ระดับ ปริญญาโท   จำนวน   ๓๐๐  บาท

ᅠᅠᅠ๔.๔ ระดับ ปริญญาเอก    จำนวน  ๔๐๐  บาท

ᅠᅠ- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ตามวุฒิที่สมัคร) พร้อมแนบสลิปการโอน

ᅠᅠ- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๗๓๗๙๑-๗

     ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

ᅠᅠᅠ๕.๑ ประเภท วิชาการ

ᅠᅠᅠᅠ๕.๑.๑  ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๖)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ᅠᅠᅠᅠ๕.๑.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา

ᅠᅠᅠᅠ๕.๑.๓  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์

ᅠᅠᅠᅠพิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว ทักษะความ สามารถทางภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธ์ สาธิตการสอนและการใช้สื่อหรืออุปกรณ์การสอน

ᅠᅠᅠ๕.๒ ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ᅠᅠᅠᅠ๕.๒.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน

ᅠᅠᅠᅠᅠ(๑) ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (๑๐๐ คะแนน)

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ᅠᅠᅠᅠᅠ(๒) ความรู้ความสามารถด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐๐ คะแนน)

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติงานจริง เช่น ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานธุรการ งานฐานข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

ᅠᅠᅠᅠ๕.๒.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกับงานนั้น ๆ

ᅠᅠᅠᅠ๕.๒.๓ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินผลด้วยการสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากประสบการณ์ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว มนุษยสัมพันธ์ และทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

     ๖. เกณฑ์การตัดสิน

ᅠᅠᅠ๖.๑ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ คือผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠ๖.๒ การสอบสัมภาษณ์ตามข้อ ๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

    ๗. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน/ส่วนงาน ดังนี้

 • ประเภท คณาจารย์ประจำ จำนวน ๑๔ อัตรา ดังนี้

ลำดับ

ตำแหน่ง/เลขที่สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๑๐๐๔ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตาม    เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๘ (กบม. ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาสัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๑๐๐๕ (กบม ๓/๒๕๖๖_อ. ๒๑ มี.ค. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
อาจารย์ เลขที่ ๑๔๙๑๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๕ พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕)หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
อาจารย์ เลขที่ ๑๑๒๑๐๑๐ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ เลขที่ ๑๑๒๑๐๑๔ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย๑. เป็นบรรพชิต ๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ เลขที่ ๑๔๘๑๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร๑. เป็นบรรพชิต
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชา    ปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ เลขที่ ๐๑๓๑๐๐๔ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)วิทยาลัยพระธรรมทูต๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา การศึกษาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานพระธรรมทูต
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ เลขที่ ๑๓๖๑๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๑๐อาจารย์ เลขที่ ๑๓๖๑๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามมารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หมาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี
๑๑อาจารย์ เลขที่ ๑๕๐๑๐๐๘ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๑๒อาจารย์ เลขที่ ๑๖๑๑๐๐๗ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๑๓อาจารย์ เลขที่ ๑๑๖๑๐๐๓ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๑๔อาจารย์ เลขที่ ๑๑๖๑๐๑๐ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
 • ประเภท คณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๓๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ

ตำแหน่ง/เลขที่สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๓ (กบม. ๓/๖๒_พฤ. ๑๔ มี.ค. ๖๒) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๕๙๑๐๒๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๕๙๗๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๓๒๗๐๑๕ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
อาจารย์ เลขที่ ๑๓๒๗๐๑๗ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๓๒๗๐๒๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๒๕๗๐๒๐ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๒๕๗๐๒๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี

อาจารย์ เลขที่ ๑๔๘๗๐๐๓
(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๐

อาจารย์ เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๑ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๑

อาจารย์ เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๒ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา อังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๒

อาจารย์ เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๓ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๓

อาจารย์์ เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๔ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๔

อาจารย์ เลขที่ ๑๖๐๗๐๑๕
(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๕

อาจารย์ เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๑
(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการ เรียนการสอน

๑๖

อาจารย์เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๒
(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๗

อาจารย์ เลขที่ ๐๗๔๗๐๐๘
(กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์.
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

๑๘

อาจารย เลขที่ ๑๕๘๗๐๐๗ โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี

๑๙

อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๗๐๑๘ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย  ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๐อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๗๐๑๙ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๑อาจารย์ เลขที่ ๑๕๘๗๐๒๐ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคมหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๒๒อาจารย์ เลขที่ ๑๒๐๗๐๐๘
(กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๓อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๔ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๔อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๕ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย
๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๕อาจารย์ เลขที่ ๑๒๔๗๐๓๖ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๖อาจารย์ เลขที่ ๐๗๒๗๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๗อาจารย์ เลขที่ ๐๒๒๗๒๑๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๒๘อาจารย เลขที่ ๐๔๒๗๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ส่วนงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๒๙อาจารย์ เลขที่ ๐๔๔๗๐๐๖ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย
๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
๓๐อาจารย์ เลขที่ ๑๑๓๗๐๐๔ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ๑. เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๓๑อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๗๔๐๓ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ระยองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง๑. เป็นบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์
๓. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนได้ดี
๓๒อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธ ศาสนา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระ พุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. มีผลการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๕. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้ดี
 • ประเภท เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้

ลำดับ

ตำแหน่ง/เลขที่สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๑๓๔๒๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๕_พฤ. ๓๐ มิ.ย. ๖๕)สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๕๒๐๐๙ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖)วิทยาลัยสงฆ์ระยอง๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๑๑๔๒๐๑๓ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖)สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๐๓๒๐๓๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ช่างเทคนิค เลขที่ ๑๒๑๓๐๐๔ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖)สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ ๐๐๒๒๐๐๗ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)กลุ่มงานการเงิน กองคลังและทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความรู้ความสามารถด้านงานการเงินและบัญชี
๔. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๐๐๒๒๐๒๐ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์  การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๒๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖)บัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๓๑ อัตรา ดังนี้

ที่ตำแหน่ง/เลขที่สังกัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นายช่างเทคนิค เลขที่ ๐๑๕๙๐๐๓ (กบม ๑๐/๒๕๖๔_พฤ. ๑๑ พ.ย. ๖๔) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 ๒นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๕๘๐๐๑ (กบม. ๔/๒๕๖๕_ศ. ๒๐ พ.ค. ๖๕) โดยเงินรายได้ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๓๔๘๐๐๗ (กบม. ๘/๒๕๖๕_พ. ๑๙ ต.ค. ๖๕) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาค วิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ ๐๒๑๘๐๐๔ (กบม. ๒/๒๕๖๖_ส. ๑๑ ก.พ. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๕๒๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๒๘๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์)
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๖๑๑๘๐๐๔ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๐๕๓๘๖๐๔ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ ๕๙๒๘๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโฆษณา และประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๐เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เลขที่ ๕๙๑๙๐๐๓ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๑นักวิชาการศึกษา เลขที่ ๒๕๒๘๐๐๕ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๒นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๒๕๑๘๐๐๒ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๓พนักงานขับรถ เลขที่ ๒๕๑๙๐๐๑ (กบม. ๕/๒๕๖๖ พ. ๓๑ พ.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้มีความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
๑๔นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๔๘๐๐๒ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๕นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๔๘๑๘๐๐๘ (กบม. ๖/๒๕๖๖ พ. ๒๑ มิ.ย. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๖นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๒๘๐๐๓ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของสำนักงานพระสอนศีลธรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๗นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๑๙๑๘๐๐๑ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคายวิทยาเขตหนองคาย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๑๘นักการภารโรง เลขที่ ๑๘๒๙๐๐๒ (กบม. ๗/๒๕๖๖ ศ ๑๔ ก.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตหนองคายวิทยาเขตหนองคาย๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. มีประสบการณ์ในการทำงานและการบริการได้ดี
๔. มีทักษะมุนษสัมพันธ์ที่ดี
๑๙นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๔๗๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๐นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๔๓๘๐๐๓ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา อังกฤษ (หลักสูตรภาษา อังกฤษ)หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์
๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๑นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๘๐๐๑ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๒นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๘๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย๑. เป็นบรรพชิต
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๓นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๓๑๘๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ๑. บรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๔นักจัดการงานทั่วไป
เลขที่ ๑๓๒๘๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๕นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๑๓๒๘๐๐๖ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๖นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๔๑๑๘๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตแพร่สำนักงานวิทยา วิทยาเขตแพร่๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๗นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ ๕๕๑๘๐๐๔ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่สัมพันธ์
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๘นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๕๖๑๘๐๐๕ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒๙นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๖๑๒๘๐๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี๑. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๓๐นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๒๘๔๐๑ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ระยองสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง๑. บรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี๓๑นักวิชาการพัสดุ เลขที่ ๐๕๒๘๔๐๒ (กบม. ๘/๒๕๖๖ พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๖) โดยใช้เงินรายได้ของวิทยาลัยสงฆ์ระยองสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๑. เป็นคฤหัสถ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
๓. มีความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


    ๘. กำหนดการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

รับสมัครสอบ

๒-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ยื่นใบสมัคร online ที่ URL: 
https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่...ทีมงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบข้อเขียน

๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๔.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สอบสัมภาษณ์

๒๔-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ สอบได้

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑. ป้ายประกาศหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๒. หน้าเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี https://central.mcu.ac.th/

รายงานตัว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง

ᅠᅠᅠᅠผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ติดสำรองเข้ารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งอธิการบดี


*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

**แหล่งข่าว : https://central.mcu.ac.th/?p=10102

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)
  30 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  175
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๗ อัตรา
  22 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  532
 • ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
  21 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  216
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  30 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  3422
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  24 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  444