www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
16 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
651

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

*************************

ㅤㅤㅤㅤตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเลขที่ใบสมัครสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๖นายศุภกิจ ภักดีแสน
๒๐๒๓๑๐๑๓นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
๒๐๒๓๑๐๑๙นางสาวกรองวิภา สมณาศักดิ์
๒๐๒๓๑๐๒๒พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร/ทาอินทร์
๒๐๒๓๑๐๒๙พระปลัดประพจน์ สุปภาโต/อยู่สำราญ
๒๐๒๓๑๐๓๐นายสมชาย ชูเมือง
๒๐๒๓๑๐๓๑พระมหาภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ/คำมี
๒๐๒๓๑๐๔๔พระไพศาล จนฺทธมฺโม/วงศ์ภูงา
๒๐๒๓๑๐๗๖Ven. Ariyarathana Wilgamuwe
 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๑พระครูโสภณปริยัติกิจ นิกฺกสาโว/พงศตุ้ย
๒๐๒๓๑๐๐๐๒นายศรัณยู หมื่นอ้าย
๒๐๒๓๑๐๐๑๒พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที/หงอกชัย
๒๐๒๓๑๐๐๑๕นายพงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล
๒๐๒๓๑๐๐๒๐พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย
๒๐๒๓๑๐๐๒๖พระมหาพุทธิวงศ์ ณฏฺฐญฺญู/สุวรรณรัตน์
๒๐๒๓๑๐๐๒๗พระอุทิศ อาสภจิตฺโต/สุขแสง
๒๐๒๓๑๐๐๓๒MR. SAI NAWSENG
๒๐๒๓๑๐๐๔๑นายรัตกร แสงสุด
๒๐๒๓๑๐๐๔๒พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ/ทองทวี
๒๐๒๓๑๐๐๕๓นายกชภัทร์ สงวนเครือ
๒๐๒๓๑๐๐๕๔นายประสิทธิ์ แก้วศรี
๒๐๒๓๑๐๐๖๖นายวราสะยะ วราสยานนท์
๒๐๒๓๑๐๐๖๗นายสมโภชน์ โว้วงษ์
๒๐๒๓๑๐๐๘๐นายอุทัย อินทรักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๘๑นายไพฑูรย์ อุทัยคาม
๒๐๒๓๑๐๐๘๒พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต/วิชัย
๒๐๒๓๑๐๐๔๘นายสิรภพ สวนดง
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ
เลขที่ใบสมัครสอบชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๓นายชานนท์ ฮาดภักดี
๒๐๒๓๑๐๐๑๔นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๑๖นางสาวอมลรดา สีดาคำ
๒๐๒๓๑๐๐๒๑นายสมหมาย จรลำโกน
๒๐๒๓๑๐๐๔๐นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะ
๒๐๒๓๑๐๐๕๒นางสาวสินจัย บุญทศ
๒๐๒๓๑๐๐๕๕นายณัฐชนนท์ บุญพิทักษ์
๒๐๒๓๑๐๐๕๗นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด
๒๐๒๓๑๐๐๖๘นายณัฐพล แสนเมืองมา
๒๐๒๓๑๐๐๗๗
นาวสาวชนิกานต์ ธรรมเจริญ
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง
เลขที่ใบสมัครชื่อ /ฉายา /นามสกุล
๒๐๒๓๑๐๐๐๕พระนภดล ชุตินฺธโร/วงศ์สม
๒๐๒๓๑๐๐๐๗นางสาวนัฐนันญ์ เกษประทุม
๒๐๒๓๑๐๐๑๐นางสาวอริศรา ชวดชัยภูมิ
๒๐๒๓๑๐๐๒๓นางสาวชนัดดา โสภาสิทธิ์
๒๐๒๓๑๐๐๒๔นายรณรงค์ เคนรักษา
๒๐๒๓๑๐๐๒๘พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา
๒๐๒๓๑๐๐๓๕นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่
๒๐๒๓๑๐๐๓๖นายพัสกร ปิงชัย
๒๐๒๓๑๐๐๓๗นายกิตติ นงนุช
๒๐๒๓๑๐๐๓๘พระมหาอนุรักษ์ สุนฺทรวิลาโส/หินซุย
๒๐๒๓๑๐๐๓๙นางสาวกมลกานต์ มั่นหมาย
๒๐๒๓๑๐๐๔๓พระมหาวิชัย โชติโย/สุทธิบุตร
๒๐๒๓๑๐๐๔๖พระรังสิมัน จารุวํโส/ศศิรัตนศรีโสภณ
๒๐๒๓๑๐๐๕๐นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
๒๐๒๓๑๐๐๕๑นางสาวกนกวรรณ บุญคะเณ
๒๐๒๓๑๐๐๕๖นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย
๒๐๒๓๑๐๐๕๘นางสาวชุติณัชชา สุขวงษ์
๒๐๒๓๑๐๐๖๐นายมนตรี กลิ่นสักโก
๒๐๒๓๑๐๐๖๙นายปัณณวัฒน์ งามแสง
๒๐๒๓๑๐๐๗๑พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ/ชนะพจน์

ㅤㅤㅤㅤขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ และคณาจารย์ลูกจ้าง ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ㅤㅤㅤณ ห้อง C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 ข้อกำหนดในการสอบ

ㅤㅤㅤㅤผู้เข้าสอบต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. และเตรียมความพร้อมด้านหน้าห้องสอบ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
                ๑. อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าห้องสอบ (ผู้เข้าสอบต้องนำมาทุกคน)
                     ๑) ปากกาลูกลื่น น้ำยาลบคำผิด
                     ๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หรือบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งออกโดยส่วนงานราชการและยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรแสดงตน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
                ๒. ข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ
                     ๑) ห้าม นำกระเป๋าเครื่องเขียน กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระ เครื่องคำนวณทุกชนิด เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและเอกสารทุกชนิดหรืออุปกรณ์ช่วยบันทึกเข้าห้องสอบ
                     ๒) ห้าม นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
                     ๓) ไม่ควร นำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมา เนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
                     ๔) เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รับผิดชอบสิ่งของหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
                     ๕) เมื่อเวลาผ่านไป ๓๐ นาที มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา
                     ๖) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการสอบให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคำชี้แจงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เท่านั้น

ㅤㅤㅤเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อแนะนำในการเข้าห้องสอบ โดยมหาวิทยาลัยถือว่า ผู้เข้าสอบข้อเขียนได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าห้องสอบตามประกาศแล้ว และยินยอมให้มหาวิทยาลัยตรวจค้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ หากมีข้อสงสัยที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยผู้เข้าสอบจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้ และกรรมการคุมสอบหรือผู้ประสานงานสอบ สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนทันที

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ㅤㅤㅤ

(พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร.)

ผู้อำนวยการกองกลาง


*ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)
  30 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  176
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๗ อัตรา
  22 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  533
 • ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
  21 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  216
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  30 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  3422
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  24 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  444