www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
30 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
3423

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

****************************

ᅠᅠᅠᅠอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ᅠᅠᅠก. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยพระธรรมทูต

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๐๑๓๑๐๐๔       -ไม่มีผู้เข้าสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี      

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๑๐๐๔       พระปลัดประพจน์ สุปภาโต/อยู่สำราญ

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๑๐๐๕       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๔๘๑๐๐๑       พระมหาภูมิพัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ/คำมี

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๑๑๖๑๐๐๓       พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร/ทาอินทร์

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๑๖๑๐๑๐       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๓๖๑๐          ๐๒      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๓๖๑๐          ๐๕      -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๑๒๑๐๑๔       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๑๒๑๐๑๐       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๑๕๐๑๐๐๘       ผศ.ดร. ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๑๖๑๑๐๐๗       -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๘       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๔๙๑๐๐๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ᅠᅠᅠข. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๖ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด            ตำแหน่ง                             เลขที่             ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠกลุ่มงานการเงิน กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิชาการการเงินและบัญชี        ๐๐๒๒๐๐๗       นางสาวสินจัย บุญทศ

ᅠᅠᅠᅠกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิชาการพัสดุ                     ๐๐๒๒๐๒๐       -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠบัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๒๐๐๒       นายจันทร์ธรรม อินทรีเกิด

ᅠᅠᅠᅠสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๓๒๐๓๑       -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠ  นักประชาสัมพันธ์                    ๑๑๔๒๐๑๓       นายณัฐพล แสนเมืองมา

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิชาการพัสดุ                     ๑๓๔๒๐๐๓       นายสมหมาย จรลำโกน

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠ  นายช่างเทคนิค                      ๑๒๑๓๐๐๔       นายชานนท์ ฮาดภักดี

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิชาการศึกษา                    ๐๐๕๒๐๐๙       นางนิชาภา เพิ่มพรพิทักษ์

ᅠᅠᅠค. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                            เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๐๔๒๗๐๐๒                 MR. SAI NAWSENG

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๐๔๔๗๐๐๖                 นายประสิทธิ์ แก้วศรี

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๐๑๑๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๐๑๑๐๐๕                 นายไพฑูรย์ อุทัยคาม

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๑๓๗๐๐๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๔๗๐๓๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๔๗๐๓๕                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๔๗๐๓๖                 นายสมโภชน์ โว้วงษ์

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๑๓๒๗๐๑๕                 พระครูวินัยธรวรวุฒิ เตชธมฺโม/เฮียงเหี่ย

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๓๒๗๐๑๗                 พระมหาวสันต์ วสนฺตเวที/หงอกชัย

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๓๒๗๐๒๓                 นายพงษ์นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย วิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๐๗๐๐๘                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๕๗๐๒๐                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๒๕๗๐๒๒                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๔๘๗๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๙๗๐๐๓                พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ/ทองทวี

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๙๑๐๒๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๗๐๐๗                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๗๐๑๘                 พระมหาพุทธิวงศ์ ณฏฺฐญฺญู/สุวรรณรัตน์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๗๐๑๙                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๕๘๗๐๒๐                 พระอุทิศ อาสภจิตฺโต/สุขแสง

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๐๕๒๗๔๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๐๗๔๗๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๐๗๔๗๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠ อาจารย์                             ๐๗๔๗๐๐๘                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                              ๐๒๒๗๒๑๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๐๗๒๗๐๐๑                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๖๐๗๐๑๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๖๐๗๐๑๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๖๐๗๐๑๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๖๐๗๐๑๔                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ  อาจารย์                             ๑๖๐๗๐๑๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

 

ᅠᅠᅠง. กลุ่มตำแหน่ง ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน ๑๒ รูปหรือคน

ᅠᅠᅠᅠสังกัด   ตำแหน่ง                             เลขที่                       ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ᅠᅠᅠᅠกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ᅠᅠᅠᅠ  นายช่างเทคนิค                      ๐๑๕๙๐๐๓                -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานพระสอนศีลธรรม       

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๒๘๐๐๓                 นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย

ᅠᅠᅠᅠภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๓๔๘๐๐๗                 นายปัณณวัฒน์ งามแสง

ᅠᅠᅠᅠภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๐๐๓                 พระพลวัฒน์ สพโล/พวงปากกา

ᅠᅠᅠᅠภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์     

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๘๐๐๑                 นางสาวกมลกานต์ มั่นหมาย

ᅠᅠᅠᅠ  นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๕๒๐๐๒                 นายกิตติ นงนุช

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานคณบดี คณะพุทธศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ  นักวิเทศสัมพันธ์                     ๐๒๑๘๐๐๔                 พระมหาอนุรักษ์ สุนฺทรวิลาโส/หินซุย

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๔๔๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๔๔๗๐๐๕                 นางสาวกนกวรรณ บุญคะเณ

ᅠᅠᅠᅠหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๔๓๘๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠบัณฑิตวิทยาลัย

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๑๑๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้เหมาะสม-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๑๘๐๐๒                 นางสาวนัฐนันญ์ เกษประทุม

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๒๘๐๐๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๑๓๒๘๐๐๖                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาเขตหนองคาย

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๑๙๑๘๐๐๑                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠ นักการภารโรง                       ๑๘๒๙๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๔๑๑๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา          ๕๕๑๘๐๐๔                พระนพดล ชุตินฺธโร/วงศ์สม

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๕๖๑๘๐๐๕                -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการพัสดุ                      ๒๕๑๘๐๐๒                 นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการศึกษา                    ๒๕๒๘๐๐๕                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ พนักงานขับรถ                      ๒๕๑๙๐๐๑                 นายพัสกร ปิงชัย

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการพัสดุ                     ๔๘๑๒๐๐๘                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา           ๕๙๒๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล              ๕๙๑๙๐๐๓                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ๖๑๑๘๐๐๔                -ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการคอมพิวเตอร์             ๖๑๒๘๐๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ᅠᅠᅠᅠ นักจัดการงานทั่วไป                 ๐๕๒๘๔๐๑                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการพัสดุ                       ๐๕๒๘๔๐๒                 -ไม่มีผู้สมัครสอบ-

ᅠᅠᅠᅠวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

ᅠᅠᅠᅠ นักวิชาการศึกษา                    ๐๕๓๘๖๐๔                 นางสาวชนัดดา โสภาสิทธิ์

ᅠᅠᅠᅠให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ วันที่    ๓๐      ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ᅠᅠᅠᅠ

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


รายการเอกสารแนบท้ายประกาศ

 • สำหรับบุคลากรประจำ

ᅠᅠ๑. ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (บค. ๐๓)                      จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๒. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นภิกษุ (บค.๐๕)                    จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๓. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย กรณีเป็นฆราวาส (บค.๐๖)                จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๔. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)               จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๕. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด              จำนวน   ๑  ชุด

ᅠᅠ๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

ᅠᅠ๗. สำเนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)                       จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๘. สัญญาจ้างทดลองปฏิบัติงาน (บค.๕๕.๒) กรณีทดลองปฏิบัติงาน              จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๘.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠ๙. สัญญาจ้างบุคลากรประจำ (บค.๕๕) กรณีที่ได้คำสั่งแต่งตั้งแล้ว                จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๙.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                  จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๙.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠ๑๐. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                       จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๑๐.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๑๐.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠ๑๑. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)  จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๑๑.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๑๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน   ๒   ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๑๑.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                        จำนวน   ๒   ฉบับ

 • สำหรับบุคลากรลูกจ้าง 

ᅠᅠ๑. กรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) (บค. ๐๘)                จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๒. สำเนาหนังสือสุทธิหรือบัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ)              จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๓. เอกสารการสมัครสอบที่เคยแนบในระบบการสมัครสอบทุกชนิด              จำนวน   ๑  ชุด

ᅠᅠ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว                                                                 จำนวน   ๑  ใบ

ᅠᅠ๕. สำเนาสมุดฝากธนาคารทหารไทยธนชาต (เฉพาะส่วนกลาง)                  จำนวน   ๑  ฉบับ

ᅠᅠ๖. สัญญาจ้างการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (บค.๔๙.๑)                  จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๖.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠ๗. สัญญาค้ำประกัน (บุคลากรประจำและลูกจ้าง) (บค.๕๖)                         จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๗.๑ สำเนาหนังสือสุทธิ กรณีเป็นภิกษุ/สำเนาบัตรประชาชน                   จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠ๘. เอกสารแนบท้ายสัญญาค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส (บค.๕๖.๑)      จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๘.๑ สำเนาบัตรประชาชน                                                           จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน   ๒  ฉบับ

ᅠᅠᅠᅠ๘.๓ สำเนาทะเบียนสมรส                                                            จำนวน   ๒  ฉบับ

*หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์กองกลาง เมนู ดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร บค. หัวเรื่องแบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)
  30 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  179
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๗ อัตรา
  22 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  534
 • ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง
  21 พ.ย. 66 | รับสมัครบุคลากร
  216
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  24 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  444
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  16 ต.ค. 66 | รับสมัครบุคลากร
  651