ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๔๙
28 มี.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
251
ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๔๙
วันที่ ๒๘/๐๓/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๗๗๒ ครั้ง

               วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙) เวลา ๑๔.๐๐ น.   นายสุวัจน์   ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุภาพ  คลี่ขจาย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กรมประชาสัมพันธ์  สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปจัดทำรายละเอียดและแผนการดำเนินงานเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
                การจัดงานวิสาขบูชาในปีนี้จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและต้องลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม โดยให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ผลของการจัดงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แสดงถึงความเป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ของสมเด็จพระสังฆราชและประมุขสงฆ์จากประเทศต่างๆ นั้น ควรกราบอาราธนาให้พระสงฆ์ทั่วประเทศให้มีส่วนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมๆ กัน โดยจะต้องถ่ายทอดสดกิจกรรมให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของงานไปในตัว โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่ประสานแต่ละฝ่ายให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป  รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ข่าวเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=album91
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น