คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 47
Generic placeholder image
โครงการR-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ 2
11 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 211 รูป
25

โครงการ "R-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การดำเนินโครงการในทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารงาน เพื่อขยายผลสู่สถานศึกษา สร้างความสบสุขร่มเย็น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ การอบรมในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง ภาครัฐ ๒๐ แห่ง ภาคเอกชน ๔ แห่ง ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ๒.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ๓. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๕. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ๖. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ๗.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ๘. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๙. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ๑๐. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ๑๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ๑๒. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ๑๓. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ๑๔. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ๑๕. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ๑๗. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ๑๘. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ๑๙. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ ๒๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ ๒๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ๒๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ๒๓. โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ๒๔. โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๕๖ ท่าน ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
09 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 144 รูป
36

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 111 รูป
45

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อทำจิตใจให้แจ่มใสก่อนเริ่มทำงาน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 130 รูป
53

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา "ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โชน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเออวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรจากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 รูป/คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย วงศ์จำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และคณะ เป็นวิทยากรหลักตลอดการอบรม ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ปฐมนิเนศนิสิตรุ่นที่ 8 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 103 รูป
47

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พระราชปริยัติกวี.ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเนศนิสิตรุ่นที่ 8 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย และให้โอวาทแก่นิสิต ณ ห้องเธียเตอร์ B508 - 509 อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โรงเรียนบ้านสดอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
44

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผอ.รร.บ้านสดอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดโดย โรงเรียนบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ร.รบ้านสดอครู ๑๗ คน นักเรียน ๘ คน, ร.ร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ๑คน,ร.ร.บ้านตาเพชร ๔ คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ และพระภคนันท์  สมจิตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสดอ

Generic placeholder image
ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 6 รูป
49

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)โดยใช้หลักธรรมประยุกต์แนวทางการฝึกอบรมสมัยใหม่ให้เป็นพุทธนวัตกรรมด้านการฝึกอบรม(Buddhist Innovation for Training ) โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระรณกร สิริคุตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรมตลอดโครงการ มีบุคลากรจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

Generic placeholder image
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 245 รูป
81

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีสมโภชและถวายกุฏิรับรองผู้บริหาร/พระวิปัสสนาจารย์/สำนักงาน/เรือนกรรมฐานคณาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 79 รูป
67

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
11 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 207 รูป
63

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดย ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นประธาน ในพิธี ณ ศาลาการเปรียญฯ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีกุศลศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057