คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ
16 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 116 รูป
716

ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประสาทปริญญา 2563
15 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 270 รูป
758

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ทำบุญ 117 ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
15 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 115 รูป
591

พิธีเททองหล่อรูปเหมือน ทำบุญ 117 ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.19 น. (ตรงกับวันมรณภาพ) ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
บริษัท นิปปุ่น
14 ธ.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
759

พระมหาวิทย์สุวิชาโนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อการพัฒนาองค์กรให้กับพนักงาน บริษัท นิปปอนประเทศไทย จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 12 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 200 คน

Generic placeholder image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะ สังคมใหม่ ... ในโลกหลังโควิด-19
01 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 200 รูป
636

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เวทีสาธารณะ "สังคมใหม่ ... ในโลกหลังโควิด-19" ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี
18 พ.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
797

กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี ชั้น ม.1 จำนวน 105 รูป โดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 16-18 พย.2563 ณ อาคารหอฉัน

Generic placeholder image
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๖๔
13 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 146 รูป
754

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันประชุม คณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันงบจัดสรรที่ส่วนงานได้รับ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการR-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ 2
11 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 211 รูป
557

โครงการ "R-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ ๒" ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การดำเนินโครงการในทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารงาน เพื่อขยายผลสู่สถานศึกษา สร้างความสบสุขร่มเย็น ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ การอบรมในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง ภาครัฐ ๒๐ แห่ง ภาคเอกชน ๔ แห่ง ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ๒.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ๓. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ๕. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ๖. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ๗.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ๘. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๙. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ๑๐. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ๑๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ๑๒. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ๑๓. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ๑๔. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ๑๕. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ๑๗. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ๑๘. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ๑๙. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์ ๒๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ ๒๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ๒๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ๒๓. โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ๒๔. โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๕๖ ท่าน ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
09 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 144 รูป
554

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 111 รูป
750

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อทำจิตใจให้แจ่มใสก่อนเริ่มทำงาน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057