คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 130 รูป
718

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา "ระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ e-office, e-TQF และ e-Portfolio" วันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โชน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเออวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรจากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 รูป/คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย วงศ์จำปา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และคณะ เป็นวิทยากรหลักตลอดการอบรม ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ปฐมนิเนศนิสิตรุ่นที่ 8 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
02 พ.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 103 รูป
814

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พระราชปริยัติกวี.ศ.ดร.อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดปฐมนิเนศนิสิตรุ่นที่ 8 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ - อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย และให้โอวาทแก่นิสิต ณ ห้องเธียเตอร์ B508 - 509 อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โรงเรียนบ้านสดอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
749

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผอ.รร.บ้านสดอ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดโดย โรงเรียนบ้านสดอ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ร.รบ้านสดอครู ๑๗ คน นักเรียน ๘ คน, ร.ร.อนุบาลเขวาสินรินทร์ ๑คน,ร.ร.บ้านตาเพชร ๔ คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ และพระภคนันท์  สมจิตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสดอ

Generic placeholder image
ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)
29 ต.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 6 รูป
757

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรระดับผู้นำ(Leadership Development Program)โดยใช้หลักธรรมประยุกต์แนวทางการฝึกอบรมสมัยใหม่ให้เป็นพุทธนวัตกรรมด้านการฝึกอบรม(Buddhist Innovation for Training ) โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระรณกร สิริคุตฺโต เป็นพระวิทยากรให้การอบรมตลอดโครงการ มีบุคลากรจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 24 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

Generic placeholder image
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 245 รูป
657

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีสมโภชและถวายกุฏิรับรองผู้บริหาร/พระวิปัสสนาจารย์/สำนักงาน/เรือนกรรมฐานคณาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
18 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 79 รูป
708

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีและพิธีฉลองกุฏิรับรองผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.) กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์ เรือนพักคณาจารย์ อาคารสำนักงาน และซุ้มประตูมหาจุฬาอาศรม ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประธานกฐิน ประกอบด้วย 1.พระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 2.ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา และ 3. ดร.ลภัสรดา วรดาภคนันท์ บริษัท มีทรัพย์เพิ่มพูล จำกัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศรัทธาสาธุชน ที่มาร่วมพิธี ประมาณ 400 รูป/คน ของอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน สาธุ สาธุ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
11 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 207 รูป
532

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดย ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นประธาน ในพิธี ณ ศาลาการเปรียญฯ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีกุศลศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ
08 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 126 รูป
508

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธีเปิด “เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ” ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ตักบาตรเทโวโรหณะ (วันออกพรรษา) 63
06 ต.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 146 รูป
682

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาพุทธศาสนิกชนประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป เดินลงจากบันไดนาค เพื่อรับบาตรจาก พุทธศาสนิกชนประชาชน ตามประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติมายาวนานหลายสิบปี ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เย็นสบาย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
976

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดอบรมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีครูบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน