คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา และอภิธรรมบัณฑิต
13 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 272 รูป
634

มจร จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 บรรพชิตและคฤหัสถ์กว่า 3,600 รูป/คน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร ) จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 11– 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีพระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 3,678 รูป/คน โดยมีบัณฑิตเข้ารับ รวมทั้งสิ้น 2,058 รูป/คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการการเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดยจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมี พระบัญชามอบสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมถวายการต้อนรับ จากนั้นคณบดีคณะพุทธศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขานรายนามบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร ตามลำดับ จากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประทานโอวาทแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบัณฑิต พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายเครื่องไทยธรรม แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นอันเสร็จพิธี ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
06 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 51 รูป
566

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ (B500) อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 139 รูป
473

------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มจร เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
25 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 168 รูป
513

#มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
มูลนิธิโพธิวัณณาเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาฯ
15 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 152 รูป
535

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอประกาศอนุโมทนาบุญ มูลนิธิโพธิวัณณา นำโดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประธานมูลนิธิ ญาติธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเมตตาจากพระศรีธรรมภาณี,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐินและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทุกคณะ เจ้าภาพโรงทานทุกเจ้าภาพ รวมถึงผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง ส่วนธรรมนิเทศทุกรูป/คน ที่ได้เสียสละเวลาและกำลังกายในการช่วยจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะศรัทธา จนทำให้งานทอดกฐินปีนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร จัดเสวนาด้วยภาษาบาลี ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
08 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 74 รูป
594

วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาด้วยภาษาบาลี “๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตทุติยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ปาฐกถาและนำเสวนาเรื่อง "คุณูปการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถร) กับการเผยแผ่" จากนั้น เสวนาด้วยภาษาบาลี เรื่อง "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กับงานวิปัสสนากรรมฐาน" โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ กล่าวปรารภการเสวนากรรมฐานด้วยภาษาบาลี วิทยากรโดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ดร.จำรูญ ธรรมดา อาจารย์อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย Ven.Sayadaw Kumara Thera Rector, State Pariyatti Sasana University, Yangon, Myanmar, President of Asian Buddhist Community (ABC) ดำเนินการโดย พระปิยะรัตนะ, ผศ.ตร. (Piyaratana) คณะพุทธศาสตร์ เสวนาออนไลน์เรื่อง "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กับการพัฒนาวิปัสสนาจารย์" วิทยากรโดย พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาติกขวราราม จังหวัดนครราชสีมา พระครูปทุมภาวนาจารย์ (วีระนนท์), ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี จากนั้น พระโสภณวชิราภรณ์ ดร., อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวปิดกิจกรรม ณ ห้อง ๒0๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
02 พ.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 164 รูป
545

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมใน พิธีเจริญพระพุทธมนต์- เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต
18 ต.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 169 รูป
463

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ #พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙,ศาสตราจารย์.ดร) รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ