คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
โรงพยาบาลสิรินธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ
30 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 14 รูป
755

วันที่ 22-24 กันยายน 2563 ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทีมีประสิทธิภาพ ณ เรือนพฤกษาบูติค รีสอร์ท นนทบุรีโดยมีพยาบาลระดับผู้บริหารเข้าอบรมจำนวน 50 คน ดำเนินการฝึกอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร. โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระมหาวิมล โชติธมฺโมและพระพงษฺศักดิ์ ขิปฺปาภิญฺโญ เป็นพระวิทยากร

Generic placeholder image
วันกตัญญ รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน 63
29 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 208 รูป
487

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในงานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุการทำงน พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมลแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานและผู้มีเกียรติที่กรุณามาร่วมงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีอายุครบเกษียณอายุการทำงาน จำนวน ๓๖ รูป/คน ณ ชั้น ๒ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ :MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 174 รูป
542

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป
24 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 192 รูป
652

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบรอบ ๑๓๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 376 รูป
826

งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 167 รูป
592

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 16 รูป
788

วันที่ 2 กันยายน 2563 อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยหัวใจ ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง การปฏิบัติสมาธิ การทำงานด้วยความสุข และธรรมะพะฒนาองค์กร และกิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมะด้วย

Generic placeholder image
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม พัฒนาครู ผู้บริการและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
980

วันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และอบรมคุณธรรมนักเรียน.ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านวิถีพุทธ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และฝึกกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ มีผู้เข้าอบรมเป็นผุ้บริหาร ครู จำนวน 60 คน นัก เรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ในการนี้นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท โดยพระวิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน รูป 3 นำโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโนให้การอบรมตลอดโครงการ ในการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง, ธรมะการทำงานอย่างมีความสุข PLC วิถีพุทธ, สมองพุทธ ออกแบบกระบวนการสอนตามแบบโยนิโสมนสิหการ 10 วิธี และนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม ตามแบบอริยสัจจ์ 4

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 22 รูป
682

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม แก่บุคลากรที่สนใจ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม จำนวน 50 ท่าน ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ได้ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติจนตลอดโครงการ

Generic placeholder image
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 25-26 สิงหาคม 2563
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 31 รูป
875

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระธเนศ ฐานิโย พระวิทยากรเป็นพระวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรภายในโรงพยาบาล จำนวน 144 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกที่ดี ทั้งด้านทัศนคติ และการทำงานอย่างมีความสุข โดย นายประทีป ตลับทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการอบรม