คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
11 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 206 รูป
202

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณวชิราภรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล ๕ "ตลาดนัดสัมมาวาจา" "โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech"
10 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 225 รูป
215

งานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล ๕ "ตลาดนัดสัมมาวาจา" "โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech"

Generic placeholder image
วันสังฆทานสติ
08 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 136 รูป
223

วันสังฆทานสติ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม
01 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 54 รูป
178

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
01 ส.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 217 รูป
202

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชม พระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นลำดับสืบมากล่าวคือ ๑. ได้เสด็จพระราชดำเนินในการทรงประกอบพิธีเฉลิมฉลองพระไตรปิฎกฉบับล้านนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒. ได้ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน ๘๔ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา จากนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ครั้นแล้ว ได้พระราชทานเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ทำการแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๔. ได้ทรงรับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อครั้งเริ่มต้นแห่งการก่อสร้างในพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ๕. ได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ให้เป็นชื่อหอประชุมว่า "อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา" เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๖. ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗. ได้ทรงโปรดฯ สถาปนาและตั้งสมณศักดิ์ให้แก่นายกสภา อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ๘. ได้พระราชทานพระราชทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณรที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ในภาวะวิกฤตแห่งโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ๙. ได้พระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์ ให้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นให้ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่า "มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย" เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐. ได้พระราชทานพระราชทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
26 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 92 รูป
241

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธานในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถา ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จากนั้น มีการจัดกิจกรรม โดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ. ผจล. วัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง รจต. ป่าแดง เขต ๑ ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปัดเคราะห์ตามประเพณีล้านนา พระครูไพโรจน์พัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพระลอ แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ "สารากริวิชชสูตร" และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ พระสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ คณะสงฆ์ภาค ๖ นำโดย พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๖ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ นำโดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระภิกษูสามเณร ศรัทธาญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ท่านทานบดี คุณพ่อไพศักดิ์ คุณแม่อรวรรณ หงษ์ศรีสุวรรณ์ และสาธุชนทุกท่านร่วมอุปถัมภ์การจัดพิธี ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม
25 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 180 รูป
217

รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม

Generic placeholder image
สัมมนา พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนา
20 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 101 รูป
167

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนา "พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์" วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 โดยมี พระธรรมวชิรมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระวิปัสสนาจารย์กับการสอนกรรมฐานของมหาวิทยาลัย" ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
การประชุมพระปริยัตินิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
19 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 65 รูป
320

การประชุมพระปริยัตินิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
วันบุรพาจารย์ ประจำปี 2565
19 ก.ค. 65 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 548 รูป
179

วันบุรพาจารย์ ประจำปี 2565 ------------------ #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057