คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 134
Generic placeholder image
มจร จัดตั้งโรงทานทุกภาคช่วยโควิด-19
27 พ.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 144 รูป
612

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยได้ระดมเครื่องอุปโภค บริโภคและปัจจัยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานในทุกภูมิภาค 6 แห่งประกอบด้วย 1. ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2. ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 3. ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4. ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดตั้งครัวอาหารในพื้นที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดมหาจุฬาฯที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการบริการเรื่องอาหารนั้นจะเน้นไปที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชนทั่วไปที่ได้รับเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้คนที่มาช่วยทำครัวนั้นจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในฝ่ายคฤัสถ์ในท้องถิ่นนั้นๆรวมทั้งชาวบ้านอาสาสมัครด้วย สำหรับการบริการนั้นทางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จะได้นำเอาไปมอบให้ถึงที่ โดยจะเน้นอาหารที่เสิร์ฟร้อนๆสดๆและสะอาดโดยเฉพาะการนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม เป็นพิเศษนั้นเพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจของผู้ที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะประเทศชาติลำบากเช่นนี้ เบื้องต้นในทุกโรงครัวจะได้รับข้าวสาร อาหารแห้งแห่งละไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน พร้อมกับเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย และสำหรับโรงครัวทุกแห่งจะเปิดช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดี วันนี้ 27 พ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปพร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้โรงทานทั้ง 6 แห่ง ในภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือจนถึงที่ โดยรายนามเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยเพื่อนำไปพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัยเพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ 1. พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 2.พระมงคลรัตนวิเทศ วัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา 3. พระครูวิเทศกัลยาณธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 4. พระครูปลัดสมนึก สุธมมดิรสทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี) 5. พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที 6. พระภาวนาประชานุกูล วิ. วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 7. วัดลาดปลาเค้า 8. วัดบำเพ็ญเหนือ 9. ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร 10. ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ 11. สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ 12. ดร.นิตยา อรุณวงศ์ โฉมฉาย อรุณฉาน) และคุณเฉลียว ปรีกราน 13. คุณจิณห์นิมาศ วงศ์ประไพ 14. คุณจิราภรณ์ ฉายแสง --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
การประเมินแผนผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้)
02 เม.ย. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 108 รูป
643

พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผนผลพัฒนาระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (ส่วนงาน : ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคใต้) โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวถวายรายงาน ระหว่าง ๓๐ - ๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย สาระสำคัญ อธิการบดี สรุปไว้ดังนี้ สาระในแผนที่ ๑๓ ปรับทิศทางชุดความคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปรับวิธีคิดใหม่ทั้งหมดของแผน ๑๓ วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้ดูทิศทางของประชาคมโลก ศึกษาจากแผนพัฒนา ศึกษาแผนของกระทรวง อว. MCU IT /MCU Network นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ต้องรองรับการใช้ในประเทศและต่างประเทศ Smart University MCU Application การบริหารงานบุคคล ประกันคุณภาพการศึกษา การเงินการบัญชี ระบบทะเบียน หมั่นแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่วนกลางจะเป็นเจ้าภาพหลักและเป็นเอกภาพ MCU Boardcasting การเรียนการสอนออนไลน์ทางไกล การสะสมรวบรวมข้อมูลหรือผลงานทางวิชาการ MCU TV รวบรวมการบรรยายของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย การสอนวิปัสสนากรรมฐานออนไลน์ การบริการวิชาการ การประสัมพันธ์ เล่นการบรรยายธรรมะ บทสวดมนต์ นำเสนอเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม MCU Learning community มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นมีแหล่งบริการวิชาการรูปแบบต่างๆ Monastic University วัดมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่กราบไหว้บูชาสักการะ และต้องสร้างคุณูปการภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่การบริหารจัดการ มีการสวดมนต์ทุกวันจันทร์ของเดือน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเริ่มจากส่วนกลาง และอยากให้ส่วนภูมิภาคปฏิบัติเช่นกัน คงอัตตลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะ International Buddhist Studies Center ศูนย์การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติต้องพัฒนาให้มีหน่วยประสานงานในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มาศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตต่างประเทศ อาจจะทำ MOU กับวัดในประเทศนั้นๆ ตัองการติดต่อหรือต้องการเอกสารสามารถติดต่อได้ที่หน่วยประสานงานนี้ได้ หาแนวทางเหล่านี้ไปใส่ในแผน ๑๓ --------------------------------- #มจร #MCU #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ
08 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 185 รูป
574

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 92 ปี นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร โดยมี คุณอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)
03 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 184 รูป
649

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณบริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธี ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนมีนาคม
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 99 รูป
637

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชาคม มจร พร้อมใจสวดมนต์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่งามและสืบทอดต่อไป นำโดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 159 รูป
665

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง "MCU ๔๐๔" อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งามหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา ในการนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะความรู้ในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่าง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ ได้มีนิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน ๕๖ รูป/คน ดังนี้ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๗ รูป/คน ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๙ รูป/คน ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต
22 ก.พ. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 271 รูป
758

21 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 14.00 น. ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 317 รูป
577

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 160 รูป
567

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร
17 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 83 รูป
716

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057