ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสาขบูชาวันสันติภาพโลก
29 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
493
ข่าวมหาวิทยาลัย
วิสาขบูชาวันสันติภาพโลก
วันที่ ๒๙/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๗๘๒ ครั้ง

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา

         มนุษย์ในโลกนี้มีเกิดแล้วตายเป็นธรรมดา คนไหนที่วันตายตรงกับวันเกิดย่อมไม่ธรรมดา ในโลกนี้มีคนที่วันตายตรงกับวันเกิดอยู่มากมาย แต่ที่มีวันเดือนปีตรงกันทั้งวันเกิด วันสำเร็จการศึกษาและวันตายตรงกันมีเพียงพระองค์เดียว คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 อย่างอัศจรรย์ ดังเป็นที่รู้กันทั่วไปในนามของ วันวิสาขบูชา

        ด้วยพุทธคุณที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรม มีขันติธรรมต่อกันและกัน อยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติสุข องค์การสหประชาชาติจึงได้รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของโลกมาตั้งแต่ปี 2542 บรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาพร้อมใจกันจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาตลอดมา

        เมื่อครั้งที่ผู้นำพระพุทธศาสนานาชาติมาประชุมเสวนากันที่องค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ใกล้สะพานมัฆวาน ทุกท่านได้ลงสัตยาบันไว้หลายข้อ ที่สำคัญคือ มีมติให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก เพราะฉะนั้นเมื่อวันวิสาขบูชามาถึง ก็ต้องจัดงานเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

        มหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลได้จัดงานวันวิสาขบูชาของโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปี 2549 นี้ ตรงกับปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ขึ้นเป็นพิเศษ เรียกว่า เป็นวันแห่งสันติภาพของโลก

         กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ที่ท้องสนามหลวงเริ่มวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2549 ที่พุทธมณฑล เริ่ม 7-12 พฤษภาคม เช่นกัน ถ้าท่านไปร่วมงานที่พุทธมณฑลท่านจะได้ชมนิทรรศการ "วันวิสาขบูชาโลก" รวมทั้งพุทธประวัติ ประวัติศาสตร์ศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาให้ชมกันเต็มอิ่ม

         ส่วนที่หอประชุมพุทธมณฑล มีกิจกรรมพระพุทธศาสนานานาชาติ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น กังฟู ภาพยนตร์ และอีกต่างๆมากมายทีเดียว ใครไปร่วมงานที่พุทธมณฑลนอกจากจะได้บุญแล้ว ยังได้รับของขวัญมงคลติดมือกลับกันทุกคนอีกด้วย 

 
ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ หน้า 29


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น