ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
03 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
422
ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
วันที่ ๐๓/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๓๓๕ ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๒  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาครบ ๔ ปี จะต้องออกปฏิบัติศาสนกิจอีก ๑ ปี จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์แบบก่อนเข้ารับปริญญา ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการปฐมนิเทศเพื่อให้นิสิตทราบรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนกลางมีพระนิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน ๓๓๑ รูป ในส่วนภูมิภาคและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมอบหมายให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และห้องเรียน จัดปฐมนิเทศเองโดยตรง

    "การปฏิบัติศาสนกิจหลังจบการศึกษาของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากพระนิสิตจะได้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้จริงและได้มีโอกาสที่จะช่วยงานกิจการคณะสงฆ์ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธบุตร อีกทั้งปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวดรกาศทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระนิสิตทุกรูปจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น