ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงต้องมุ่งเผยแผ่เพื่อสังคม
03 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
463
ข่าวมหาวิทยาลัย
นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงต้องมุ่งเผยแผ่เพื่อสังคม
วันที่ ๐๓/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๔๓๒ ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑ พฟษภาคม ๒๕๔๙ ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ ๑๓ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ เมายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙  มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมและเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน ๓๙ รูป/คน

     "คณะสงฆ์มักถูกมองว่าอ่อนการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ ทั้งที่งานที่คณะสงฆ์ทำล้วนมีประโยชน์ต่อสังคมมหาศาลแต่ไม่ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งหากถามพระสงฆ์ท่านจะบอกว่า ให้ผลงานที่ทำปรากฏออกมาเองไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศแต่ความเป็นจริงมักจะไม่ปรากฏ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ในด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและผู้ชม มีความหลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ และต้องมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของสังคมมากกว่าตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ จึงจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น