ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร. พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีรีและตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ เมืองแคนดี ศรีลังกา
18 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
685
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร. พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีรีและตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ เมืองแคนดี ศรีลังกา
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๘๒๗ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกับคณะประกอบด้วยพระศรีธวัชเมธี พระศรีสิทธิมุนี พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล พระมหาสุรพัศ ฐานสาโร พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร และนายสมหมาย สุภาษิต เข้าเยี่ยมคารวะพระศรีพุทธรักขิต มหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายอัสสคีริ (อรัญญวาสี) ณ วัดอัสสคีริ เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา เพื่อกราบขอบพระคุณในไมตรีจิตที่มอบให้แก่ประเทศไทย ที่ท่านได้เข้าร่วมการประชุมพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่ผ่านมา ซึ่งพระมหานายกะได้มอบรูปภาพเป็นที่ระลึกแก่คณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ   ร้อมกันนี้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสมทบเมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา ซึ่งสภาพอาคารเรียนกำลังปรับใกล้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะรองรับนิสิตนักศึกษาได้กว่า ๕๐๐ รูป/คน ทั้งนี้ ศรีลังกาได้ยื่นขอให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสถาบันการศึกษา Sri Chandananda Buddhist College ในเมืองแคนดี เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้รอเพียงการยกร่างหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนเปิดทำการเรียนการสอนต่อไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศศรีลังกา

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น