ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมโกศาจารย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะพระมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ ศรีลังกา
18 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
742
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะพระมหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ ศรีลังกา
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๙๓๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะพระศรีสิทธารถะ สุมังคละ มหานายกะสยามวงศ์ฝ่ายมัลวัตตะ (คามวาสี) ณ วัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี  ศรีลังกา เพื่อกราบขอบพระคุณที่ท่านได้เดินทางไปร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓  ที่มหาวิทยาลัยในนามรัฐบาลไทยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างชาวสยามกับชาวลังกาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน  ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยัน เช่น พระราชสาส์น ย่าม พระคัมภีร์และหลักฐานอื่น ๆ ที่ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัย ๒๕๐ ปีก่อน ในยุคพระเจ้าบรมโกศ และพระอุบาลีแห่งสยามวงศ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในนานาอารยประเทศ
               

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศศรีลังกา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น