ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
18 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
758
ข่าวมหาวิทยาลัย
ประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วันที่ ๑๘/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๗๘๔๑ ครั้ง

        สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช      จะเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ  หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   ซึ่งประสาทปริญญา ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสัมมนาทางวิชาการในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยกำหนดหัวข้อสัมมนา ๖ หัวข้อ คือ
     ๑. ปัญหายาเสพติดกับสังคมไทย
     ๒. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขความยากจนตามหลักพุทธรรม
     ๓. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติศาสนกิจของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาบนพื้นที่สูง
     ๔. ปัญหาโรคเอดส์กับสังคมไทย
     ๕. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
    ๖.ปัญหาและอุปสรรคการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยสึนามิ

     พระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับปริญญาให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ และซ้อมรับปริญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ส่วนพิธีประสาทปริญญาจะมีขึ้นในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : receive_degree49.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น