ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงการณ์ชาวพุทธเน้นสันติภาพ เทิดพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี
21 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
763
ข่าวมหาวิทยาลัย
แถลงการณ์ชาวพุทธเน้นสันติภาพ เทิดพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๗๑๐ ครั้ง

      พระธรรมโกษาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิสาขบูชาโลก อ่านแถลงการณ์ร่วมในพิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันนี้ (10 พ.ค.)   ว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกัน 13 ข้อ ประกอบด้วย 1.จะเพิ่มพูนศักยภาพและความร่วมมือกันระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก เพื่อให้เกิดเอกภาพและความเป็นปึกแผ่น 2. จะส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่มีธรรมะ เน้นพัฒนาสันติภาพจากภายในให้เกิดความรู้สึกนึกคิดคำพูดและการกระทำ สอดคล้องกับสังคมธรรมะ 3.จัดตั้งศูนย์ฝึกสมาธิภาวนา ให้มีขึ้นทั่วโลก และฝึกครูสอนสมาธิภาวนาให้มากขึ้น 

  4.สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการศึกษาธรรมะ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ โดยใช้ประโยชน์ได้ง่าย ให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 5.จัดทำผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แจกตามโรงแรม ที่พักทั่วโลกฟรี 6.จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศประสานและประชาสัมพันธ์งานพระพุทธศาสนา 7.กระตุ้นให้องค์กรที่มีอยู่เดิม ทั้งภาครัฐ เอกชนและนานาชาติ ร่วมกันปกป้องมรดกทางพระพุทธศาสนา ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณี 8.ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้มีวินัย มีการบริโภคอย่างพอเพียง ตามแบบเศรษฐกิจแนวใหม่ 9.สนับสนุนวิถีทางสายกลาง ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

       10.ยกสถานภาพความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งหยุดความเสื่อมที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่เสมอภาคของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพ 11.จัดทำบันทึกเพื่อยืนยันว่าลัทธิฟาหลุนกง ไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 12. สนับสนุนให้นานาประเทศร่วมจัดประชุมทางพระพุทธศาสนาในระดับสากลเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปในปีหน้า โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา และ 13. มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานเป็นสำนักงานเลขาธิการนานาชาติ ให้แก่คณะกรรมการจัดงานนานาชาติ โดยเฉพาะงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 4 ในปีหน้า

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำวันเดียวกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดเดินขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชาโลก ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปี 2549  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีขบวนธรรมยาตรากว่าหมื่นคน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบด้วย 9 ขบวน คือ 1.ขบวนพระพุทธ จำนวน 1,250 คน 2.ขบวนพระธรรม ผู้ร่วมขบวน 20 คนตีกลอง 3.ขบวนพระสงฆ์ จำนวน 5,000 รูป 4.ขบวนธงมงคลจำนวน 80 คน 5.ขบวนผู้ปฏิบัติธรรมสวมใส่ชุดขาวจำนวน 7,000 คน 6.ขบวนตุงอิสรภาพ (ประสูติ) จำนวน 9 คน 7.ขบวนการละเล่นจากต่างประเทศ จำนวน 30 คน 8.ขบวนอริยสัจ 4 (ตรัสรู้)จำนวน 3,000 คน และขบวนที่ 9 ตุงปรินิพพาน จำนวน 18 คน โดยตั้งขบวนธรรมยาตราจากถนนอุทยานด้านเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 มายังด้านหน้าองค์พระพุทธมณฑล การเดินขบวนธรรมยาตราครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ชาวพุทธมีความสมานสามัคคีกันเพื่อสันติสุขและสันติภาพของโลก ส่วนกิจกรรมช่วงหัวค่ำมีการจุดเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ และผู้แทนรัฐบาล ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2549


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น