ข่าวประชาสัมพันธ์
พระพรหมมังคลาจารย์แนะให้ลดยึดติดในนิกาย
21 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1082
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระพรหมมังคลาจารย์แนะให้ลดยึดติดในนิกาย
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๐๕๗ ครั้ง
จากการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 9 พ.ค. พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี กล่าวว่า หลากหลายประเทศมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมาร่วมการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เพื่อวางแผนต่อสู้กับความชั่วร้ายที่อยู่บนโลกนี้ ทั้งความวุ่นวาย สับสน ซึ่งในประเทศใหญ่ ๆ หรืออารยประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่สภาพจิตใจยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่มีให้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เช่น การฆ่าตัวตาย การข่มขืนลามกอนาจาร การฆ่าฟัน เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากผู้คนยังไม่เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาอย่างแท้จริง
 พระพรหมมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ทุกวันนี้คนยังใช้หลักทางพระพุทธศาสนาในทางที่ผิด นับถือเพียงแค่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้นำมาปฏิบัติ ซึ่งถ้าบุคคลยังมีความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นว่าของตนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วของผู้อื่นไม่ดี ย่อมจะทำให้เกิดปัญหา ดังจะเห็นได้จากโลกทุกวันนี้การแก้ปัญหา ต่าง ๆ ของผู้คน ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมะ แต่แก้ปัญหาด้วยภาษาหมัดมวย ดังนั้นเหล่าชาวพุทธจะต้องหันมาใช้หลัก เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร โดยใช้หลักอหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถือเป็นคุณธรรมสูงสุดที่ทุกคนควรมีมาแก้ปัญหาต่าง ๆ จะทำให้สังคมมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ชาวพุทธควรร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้คนสามารถใช้หลักธรรม 3 ประการ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกอย่างบนโลกมันไม่เที่ยงและไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดเลย เพื่อให้สังคมโลกดีกว่านี้ อยู่ได้อย่างสนุก โดยใช้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 ขอให้พระสงฆ์ทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน อย่ายึดติดในนิกาย แต่ให้ถือว่าเป็นชาวพุทธด้วยกัน เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่จะช่วยกันนำพาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่มวลมนุษยชาติและควรที่จะอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ อย่าให้ถือตนว่าเราเป็นอย่างนั้น เราดีอย่างนี้ ต้องสอนให้เขารู้จักคำว่า ไม่มีเขา ไม่มีเรา นอกจากนี้ยังอยากจะฝากเหล่าพระสงฆ์ว่า อย่านำไสยศาสตร์มาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพราะจะทำให้คนงมงาย ดังนั้นพระภิกษุควรอย่านำเรื่องไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องชักนำศรัทธาของประชาชน แต่ควรที่จะนำหลักธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามาสอนดีกว่า พระพรหมมังคลาจารย์ กล่าว. 
 ข่อมูล:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 พ.ค.49


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : vesak11.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น