ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวพุทธนานาชาติ"แถลงการณ์" จี้ยูเอ็น-รบ.ทั่วโลกปกป้องศาสนา
21 พ.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
627
ข่าวมหาวิทยาลัย
ชาวพุทธนานาชาติ"แถลงการณ์" จี้ยูเอ็น-รบ.ทั่วโลกปกป้องศาสนา
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๖๗๙ ครั้ง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ จาก 45 ประเทศทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2549 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน สมเด็จพระพุฒาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาว่า "ไม่ว่าท่านจะมาจากประเทศใด แต่นับถือในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน เสมือนเป็นญาติพี่น้องกัน ดังนั้น ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ประสบปัญหาทั้งความรุ่มร้อนทางธรรมชาติและความรุ่มร้อนทางจิตใจ ท่านทั้งหลายจึงควรเข้าไปช่วยดับความรุ่มร้อนนั้น โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทาง"
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน 13 ข้อ 1.เพิ่มพูนศักยภาพและความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนาในการสร้างเอกภาพและความเป็นปึกแผ่น 2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมเพื่อให้เป็นสังคมมีธรรมะ 3.จัดตั้งศูนย์ฝึกสมาธิภาวนาขึ้นทั่วโลก 4.สนับสนุนการผลิตสื่อพุทธศึกษาที่ใช้ได้ง่าย 5.รวบรวมและจัดพิมพ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแจกจ่ายตามโรงแรมที่พักต่างๆ ทั่วโลก 6.จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ประสานและประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนา 7.กระตุ้นให้สหประชาชาติ องค์การยูเนสโก ภาครัฐบาลประเทศต่างๆ ร่วมกันปกป้องประเพณีและมรดกทางพระพุทธศาสนา ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 8.ส่งเสริมการปฏิบัติให้เห็นถึงคุณค่าของความมีวินัยในตนเอง รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 9.สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา
10.หาแนวทางพัฒนาแนวใหม่ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการปรับและผสมผสานเศรษฐกิจ และความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคง 11.จัดทำบันทึกความสำเร็จของการประชุมชาวพุทธทั่วโลก ครั้งที่ 1 และยืนยันว่าลัทธิฟาหลุนกงไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 12.การประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในปี 2550 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ 13.ให้ มจร.เป็นสำนักงานเลขาธิการนานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ (กรอบบ่าย)

ข้อมูล: หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 หน้า 5


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น