ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
634
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระเทพเมธี รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๐๗/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๕๘๑ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระเทพเมธี (พี สุชาโต) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีมหาบัณฑิต จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าสมเด็จพระสังฆราช

     การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Chairman.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น