ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓
07 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
612
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์รับบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีสมัยที่ ๓
วันที่ ๐๗/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๐๓๑ ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ หอประชุมพุทธมณฑล พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, PH.D., ศาสตราจารย์  เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ ๓ (สมัยละ ๔ ปี) โดยมีผลตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

          การแต่งตั้งอธิการบดีครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Rector.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น