ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
08 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
611
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี ม.มหิดล เข้าคารวะพระธรรมโกศาจารย์
วันที่ ๐๘/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๔๔๐๗ ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ ได้เข้าพบพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการด้านพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือห้องสมุดอัตโนมัติ (E-library) และการสังคายนาสื่ออิเลคทรอนิกส์ในอนาคตอีกด้วย

       ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้ถวายซีดีรอมพระไตรปิฏก ๘ ภาษา จำนวน ๑๐ ชุดให้แด่พระธรรมโกศาจารย์เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย (ดูประมวลภาพแฟ้มภาพ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=49mahidol
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น