ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง
14 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
644
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร แต่งตั้งรักษาการผู้บริการระดับสูง
วันที่ ๑๔/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๗๒๘ ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๔๙
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง ทั้งส่วนกลาง
และวิทยาเขต ดังนี้
     ๑. พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
     ๒. พระมหาสมจินต์  สมฺมาปญฺโญ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
     ๓. พระมหาโกวิทย์ สิริวณฺโณ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
     ๔. พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญฺโญ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
     ๕. พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
     ๖. พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
     ๗. ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     ๘. พระครูมงคลเขมคุณ (บุญเลิศ เขมจาโร) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
     ๙. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
     ๑๐. พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
     ๑๑. พระครูปลัดสุกันยา อรุโณ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
     ๑๒. พระศรีธรรมาภรณ์ (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
     ๑๓. พระศรีวรเวที (ศรีพร วรวิญญู) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
     ๑๔. พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฏฐ์ ชวนปญฺโญ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
     ๑๕. พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
     ๑๖. พระราชวิริยาภรณ์ (ศรีมูล มูลสิริ) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
     ๑๗. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

     โดยคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

เสนอข่าว พระมหาศรีทนต์ สมจาโร 02-226-6027เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : vice_rector.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น