ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
22 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
664
ข่าวมหาวิทยาลัย
ถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วันที่ ๒๒/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๕๗๘ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้เป็นประธานในพิธีเชิญทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยถวายแด่พระสงฆ์ประกอบด้วย ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง จำนวน ๘๑ ทุน เป็นเงิน ๘๑๘,๐๐๐ บาท ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน ๔๕ ทุน เป็นเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต จำนวน ๙ ทุน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  

         ในส่วนทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจำนวน ๑๗๗ ทุน เป็นเงิน ๑,๓๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับถวาย รวมทุนเล่าเรียนหลวงที่ถวายแด่พระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๓๑๒ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๖,๐๐๐ บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น