ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
27 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
633
ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์มอบนโยบายการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๗/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๕๖๘๒ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานครพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเนื้อหาประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
       การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีกำหนดจัด ๕ วัน คือวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา  ๑ และ  ๒, วิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย,วิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๑ และ ๒,วิชา แต่งแปลบาลี,และวิชางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อทำเป็นหลักสูตรกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
       "ในรอบ ๘ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ลงทุนด้านโครงสร้าง ปัจจัยนำเข้า Input เช่นอาคารเรียน ห้องสมุด สำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่าพันห้าร้อยล้านบาท กระจายทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน โดยงบประมาณของรัฐและผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาค ต่อไปนี้จะต้องระดมทำด้านปัจจัย Output วิชาการมากขึ้น เช่น ห้องสมุดที่มาตรฐาน พัฒนาคณาจารย์ พัฒนาหลักสูตร โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยขอให้พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าภาพหลัก" พระธรรมโกศาจารย์กล่าว
       นายทวีศักดิ์ ทองทิพย์ อาจารย์ประจำจากวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า "การประชุมคณาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกันเช่นนี้ มีประโยชน์มาก เพราะคณาจารย์ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน โดยเฉพาะอาจารย์ยากมากที่จะมาพบกันเช่นนี้"
       และที่ประชุมต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเช่นนี้ต่อเนื่องต่อไป

สรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น