ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙
28 มิ.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
716
ข่าวมหาวิทยาลัย
คุรุสภายกย่องพระธรรมโกศาจารย์เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๒๘/๐๖/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๖๖๙๑ ครั้ง

       เนื่องในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙  คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ. ๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ความเป็นครู ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อย่ายิ่ง ต่อการศึกษาในทุกด้านจนเป็นที่ยอมรับ คุรุสภาจึงขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี  ๒๕๔๙  

      พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เป็นศาสตราจารย์สงฆ์รูปแรก  มีความรู้ทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง  และศรัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่ครู ท่านเป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นอาจารย์บรรยายในระดับปริญญาตรี  โท และเอก ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการถ่ายทอด ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย เขียนบทความ เขียนตำรา ซึ่งมีผลงานเผยแพร่เป็นจำนวนมาก นับได้ว่าท่านเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่ง 

        นอกจากนี้ยังมี ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ, คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ,ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ และนายจรูญ  มิลินทร์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี  ๒๕๔๙ ด้วย

 ที่มาเว็บไซต์ครุสภา  http://www.ksp.or.th/mainpage/index.php
 สรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : kittikun2549.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น