ข่าวประชาสัมพันธ์
อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม
23 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
627
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธการบดี มจร.ให้สติผู้นำต้องมีหลักธรรม
วันที่ ๒๓/๐๗/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๐๖๑ ครั้ง

          ที่วัดศรีสุดาราม (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ธรรมะกับการเมือง ว่า ธรรมะกับการเมืองนั้นเป็นเรื่องของอำนาจ ทั้งการแสวงหาอำนาจ การรักษาอำนาจ และการใช้อำนาจ ถ้านักการเมืองไม่มีธรรมะแล้ว อำนาจที่มีอยู่จะไม่ยั่งยืน ซึ่งธรรมะสามารถทำให้นักการเมืองเป็นรัฐบุรุษ หรือนักการเมืองที่ยั่งยืนได้ แต่การเมืองของไทยมีความพิเศษเฉพาะแตกต่างจากระบอบการปกครองอื่นทั่วไป ดังนั้นหลักธรรมะที่จะทำให้
สังคมประชาธิปไตยของไทยอยู่ได้อย่างสามัคคีและเกิดความสงบสุขได้ ควรนำหลักขันติและหลักโสรัจจะ คือความสงบเสงี่ยมมาใช้ เพื่อให้รู้จักยับยั้งตนเอง รู้จักฟังผู้อื่น เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับความเป็นจริง ถ้านักการเมืองไม่รู้จักใช้ขันติจะทำให้สังคมเดือดร้อน แต่ผู้นำหรือนักการเมืองของเรายังขาดในเรื่องขันติกับโสรัจจะ โดยเฉพาะผู้นำจะต้องมีความอดทนเป็นพิเศษ และใช้อำนาจในทางที่ชอบเพื่อประชาชน ต้องมองให้เห็นว่าทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน ไม่ได้เห็นพวกของตนดีกว่า จึงจะอยู่บนเส้นทางการเมืองได้อย่างมั่นคง
และสังคมจะเกิดความสงบสุข อธิการบดี มจร. กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=politics&content=13182
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น