ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
24 ก.ค. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
631
ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม
วันที่ ๒๔/๐๗/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๒๖๐๗ ครั้ง
         เมื่อวันที่ ๑๕ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระครูวินัยธรสุรพัศ ฐานสาโร รก.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริหารการสังคม และนายอุดร เขียวอ่อน หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง Buddhism in the New Era: Chances and Challenges ซึ่งจัดโดย Vietname Buddhist Research Institute, Vietname Buddhist University ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นจากพระสงฆ์และผู้แทนองค์กรชาวพุทธในเวียดนาม โดยอาศัยข้อเสนอแนะของนักวิชาการและผู้แทนชาวพุทธจากต่างประเทศประกอบ เพื่อนำไปพัฒนาพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในเวียดนามจนถึงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
          ในการนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ได้รับอาราธนาให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในเรื่อง Buddhism and Nation ร่วมกับผู้แทนจากญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีนักวิชาการและผู้แทนองค์กรชาวพุทธจากเวียดนามได้อภิปรายซักถามอย่างกว้างกวาง
          จากนั้น ได้พบปะกับผู้แทนองค์กรทางพระพุทธศาสนาในเวียดนาม เช่น Prof. Dr.Le Manh That รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม ประธานจัดการประชุมนานาชาติ ท่านได้หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนามมีนักศึกษาที่เป็นภิกษุและภิกษุณีปัจจุบันประมาณ ๗๐๐ รูป และขอศึกษาพัฒนาการของ มจร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยของท่านต่อไป และท่านกำลังจัดทำแผนพัฒนาอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยจากที่เดิมไปสถานที่แห่งใหม่ในพื้นที่กว่า ๖๐ เอเคอร์
          ได้เข้าพบกับ Most Ven. Tich Thien Tam เจ้าอาวาสวัด Fo Minh รองประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ได้ปรึกษาเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่าง มจร กับ คณะสงฆ์เวียดนาม และการพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์เถรวาทในเวียดนาม
          ได้เข้าพบเจ้าอวาสวัด Thuong Chieu ซึ่งเป็นวัดที่สอนกรรมฐานแบบเซน มีพระสงฆ์ประมาณ ๓๐๐ รูป ได้ปรึกษาเรื่องการศึกษาระบบการฝึกกรรมฐานแบบเซนของเวียดนามในวัดของท่าน ซึ่งท่านยินดีให้เราไปศึกษาได้เต็มที่
         ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัด Vinh Nghiem ซึ่งเป็นรองอธิการมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีอายุกว่า ๘๗ ปี มีพรรษา ๖๐ พรรษา ซึ่งนอกจากภาษาเวียดนามแล้วท่านยังสามารถพูดภาษาจีน อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี ท่านได้ขอให้ มจร ช่วยในการศึกษาของพระสงฆ์เวียดนามด้วย และท่านได้บอกถึงการยินดีในการให้ความร่วมมือของคณะสงฆ์เวียดนามในกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
         ได้พบปะหารือกับนายสมปอง สงวนบรรพ์ กงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครโฮจิมินห์ ในการเตรียมการอัญเชิญพระพุทธรูปไทยไปประดิษฐาน ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มจร กับ สถานกงสุลไทยประจำนครโฮจิมินห์
          นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณสถานที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เพื่อเป็นศิริมงคลในการพัฒนาพื้นที่เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งในแผนพัฒนา ได้วางเป้าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำหรับรองรับนักศึกษากว่า ๒๐,๐๐๐ รูป/คน ภายในเวลา ๕ ปี โดยงบประมาณจากการบริจาค (โดยในเวียดนามปัจจุบันมีประชากรประมาณ ๘๐ ล้านคน มีพระภิกษุและภิกษุณีประมาณ ๕๑,๐๐๐ รูป มีสามเณรและสามเณรี ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป มีวัดประมาณ ๑๖,๕๐๐ วัด) ในงานนี้มีอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีผู้แทนรัฐบาล ข้าราชการ และสาธุชนเข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ รูป/คน  
          ในโอกาสนี้ ผู้แทน มจร ได้มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี และมอบหนังสือแก่เจ้าภาพด้วย
 
แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=vietname_July
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น