ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
24 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
305


“ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริมงานด้านการศึกษาควบคู่การเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จและผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม” ประกาศเจตนารมณ์ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ​ ดร.สมศักดิ์​ สายหยุด​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  105
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มอบคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ
  09 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  78
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
  01 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  136
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562
  20 มิ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  50