ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 78
กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
118

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "นโยบายและ แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากนั้นจัดกิจกรรม "พิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู และมอบตัวเป็นศิษย์" ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีออนไซต์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เข้าร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conferencing ถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV และช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field)
10 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) at Vipassanadhura Institute, the 72-Year-Old Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), 4th floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya during 9-11 May 2022.

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1139

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง
24 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
334

คำสั่งแม่กองบาลีสนามหลวง ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรม พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้แม่กองบาลีสนามหลวง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง และรับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ฉายา สมฺมาปญฺโญ อายุ ๖๑, พรรษา ๔๐ วิทยฐานะ ป.ธ. ๙, Ph.D. วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รักษาการ รองแม่กองบาลีสนามหลวง มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะ รองหัวหน้าส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นคุณเป็นประโยชน์ก่องานการศึกษาพระปริยัติ แผนกบาลีสนามหลวง โดยยิ่งขึ้นไป

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
21 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
275

ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พรปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2565 รับพรจากหลวงพ่ออธิการบดี มหาจุฬาสร้างสุขเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
30 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
513

ขอนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป รับพรปีใหม่จากท่าน พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
22 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1717

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารแด่ พระคณาจารย์ – พระนิสิต มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY ASSIGNED AIR VICE MARSHAL SUPHICHAI SOONTHORNBURA, VICE SECRETARY GENERAL OF ROYAL PALACE TO OFFER FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
26 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1220

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.10 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ที่รับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย Friday, 26 November 2021 at 11:10 am, His Majesty King Vajiraklao Chaoyuhau graciously assigned Air Vice Marshal Suphichai Soonthornbura, Vice Secretary General of Royal Palace, Acting on his behalf, to offer food and Pana water to monk administrators, lecturers, and Thai and foreign students studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi headquarter, Ayutthaya getting started from 21 November 2021 onwards until the Covid-19 outbreak is resolved.

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถวายภัตตาหารแด่ “พระคณาจารย์ – พระนิสิต” มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY OFFERED FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
22 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
268

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่ พระคณาจารย์และพระนิสิตทั้งไทยและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา On Sunday, 21 November 2021, His Majesty King Vajiraklao Chaoyuhau is graciuoly devout to make a royal merit by donating money for food and Pana water to monk lecturers, and Thai and Foreign students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya.

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
25 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1140

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบหมายให้ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Facebook