ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
156
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ เรื่อง “ ELT for the Future : Navigating the Possibilities” ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หรือ Association of English Teachers in Thailand (Thailand TESOL) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๔๒ ในประเด็นดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษในและนอกชั้นเรียน เพื่อตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอาเซียนและสากล และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสนี้ สมาคมฯ จึงได้อาราธนาพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร เป็นองค์ปาฐก และทราบว่า เป็นครั้งแรกนับแต่มีการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่สมาคมฯ อาราธนาพระสงฆ์เป็นองค์ปาฐกา
การนี้ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นปัจฉาสมณะ

ขออนุโมทนาในบุญกิริยางานพัฒนาวิชาการรังสรรค์ภูมิปัญญาในระดับนานาชาติของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการผู้บริหารของสมาคมทุกท่าน และที่สำคัญ ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • “UN” จับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  63
 • อธิการบดี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  46
 • พิธีถวายกุฏิพระวิปัสสนาจารย์ และพิธียกเสาเอกกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  62
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี Blockchain ด้วย NFT+ Metaverse เพื่อการสร้างมูลค่าของแบรนด์”
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  87
 • “UN” ขอจับมือ “มจร” ร่วมพัฒนาโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน!!!
  20 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  30