ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
15 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
125
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

จากนั้น พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ณ มจร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  83
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  69
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  60
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  01 ธ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • โครงการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  30 พ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  49