ข่าวประชาสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต มจร จัดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 ประจำภาคกลาง กลุ่มนิสิตส่วนภูมิภาคในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม
23 ก.พ. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
355
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน" ในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง) โดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานการจัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร 4 ปีแล้ว ต้องออกปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ และสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 มีการประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของนิสิตเพื่อถอดบทเรียนและแสดงผลงานการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละด้าน โดยกำหนดให้คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ ในปีการศึกษา 2565 มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 68 ทั้งสิ้นจำนวน 1,270 รูปทั่วประเทศ แยกเป็นประเภทการปฏิบัติศาสนกิจตามกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการปกครอง จำนวน 23 รูป, ด้านเผยแผ่ 465 รูป, ด้านศาสนศึกษา จำนวน 229 รูป, ด้านศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 83 รูป, ด้านสาธารณูปการ จำนวน 206 รูป และด้านสาธารณสงเคราะห์ จำนวน 264 รูปโดยกำหนดให้ส่วนภูมิภาคได้จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละแห่ง ในวันนี้การสัมมนานิสิติปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 68 (ส่วนกลาง) ประจำภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 135 รูป ดังนี้ คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 14 รูป, คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 34 รูป, คณะมนุษยศาสตร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 29 รูป, คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 55 รูป และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน 3 รูปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษ จาก พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เรื่อง "การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน" และหัวข้อ เรื่อง "บทบาทนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร กับการสนองงานคณะสงฆ์ โดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นอกจากนั้น ได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย และถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 8 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน กลุ่มนิสิตส่วนภูมิภาคในเขตภาคกลาง และภาคใต้ และนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ทั้งนี้ในการประชุมกลุ่มย่อยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและต่อยอดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • Announcing of the 2023 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Report of the Panel Discussions by Moderators
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Opening Ceremony of the 18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  15
 • Message from Dr. Thor Gonen, Israel.
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  16
 • Press Conference by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, President of the International Council for Day of Vesak (ICDV) and the International Association of Buddhist Universities (IABU)
  02 มิ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  18